Rättsligt

Rättigheter för registrerade

BAKGRUND:

Establishment Labs (”ESTA, vi, oss, vår”) förstår att din integritet är viktig för dig och att du bryr dig om hur dina personuppgifter används. Vi respekterar och värdesätter alla våra kunders, klienters och webbplatsbesökares integritet och kommer endast att samla in och använda personuppgifter på ett lagligt och öppet sätt, i enlighet med vår Integritetspolicy, som finns tillgänglig på miafemtech.com/sv/legal/privacy-policy.

Som ”registrerad” har du ett antal rättigheter enligt lagen när det gäller vår användning av dina personuppgifter. Denna policy beskriver dessa rättigheter, förklarar dem på ett tydligt sätt och ger riktlinjer för hur du utövar dem.

1. Information om oss

Establishment Labs® S.A.
Coyol Free Zone, B15
Alajuela, Costa Rica
+506 2434-2400

European Distribution Center Motiva BV
Nijverheidsstraat 96
2160 Wommelgem
Belgien
VAT BE 0881.512.541 RPM/RPR Antwerp
+32 3 432 41 70

2. Vad täcker denna policy?

Enligt dataskyddslagstiftningen, inklusive viktig lagstiftning som den brittiska dataskyddsförordningen och Data Protection Act 2018 samt eventuell efterföljande lagstiftning (tillsammans ”Dataskyddslagstiftningen”) har individer viktiga rättigheter som är utformade för att skydda dem och deras personuppgifter.

3. Vad är personuppgifter?

Personuppgifter definieras i Dataskyddslagstiftningen som ”all information om en person som direkt eller indirekt kan identifieras genom hänvisning till en identifierare”.

Enkelt uttryckt är personuppgifter all information om dig som gör det möjligt att identifiera dig. Personuppgifter omfattar uppenbar information som ditt namn och dina kontaktuppgifter, men även mindre uppenbar information som identifikationsnummer, elektroniska lokaliseringsuppgifter och andra identifierare på nätet. De personuppgifter som vi använder anges i vårt Integritetsmeddelande.

4. Vilka är mina rättigheter? (Sammanfattning)

I Dataskyddslagstiftningen anges dina viktiga rättigheter som registrerad enligt följande:

 1. Rätten att bli informerad.
 2. Rätten till tillgång.
 3. Rätten till rättelse.
 4. Rätten till radering.
 5. Rätten att begränsa behandlingen.
 6. Rätten till dataportabilitet.
 7. Rätten att göra invändningar.
 8. Rättigheter i samband med automatiserat beslutsfattande och profilering.

Om du har några frågor om dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen, eller om du behöver mer detaljerad information, kan du kontakta vårt dataskyddsombud på dpo@establishmentlabs.com.

5. Rätten att bli informerad

Du har rätt att få information om vår insamling och användning av dina personuppgifter. Den information som vi tillhandahåller måste innehålla uppgifter om det eller de syften för vilka dina uppgifter används, hur länge vi behåller dem och vem (om någon) de kommer att delas med.

Denna viktiga information om integritet finns i vårt integritetsmeddelande. Ytterligare information om dina rättigheter finns också här i denna Policy.

Om vi samlar in uppgifter direkt från dig kommer denna integritetsinformation att tillhandahållas vid tidpunkten för insamlingen. Vi kommer att be dig läsa vårt Integritetsmeddelande och ge ditt Samtycke för att visa att du har läst det och godkänt det när du besöker vår webbplats eller registrerar ett konto.

6. Rätten till tillgång

Denna rättighet, även känd som ”tillgång för registrerad person”, ger dig rätt att få en kopia av alla personuppgifter som vi har om dig samt annan stödjande information.

Denna rättighet är utformad för att hjälpa dig att förstå hur och varför vi använder dina uppgifter och för att kontrollera att vi använder dem lagligt.

Du kan utöva denna rättighet genom att göra en ”begäran om tillgång till uppgifter”. En begäran om tillgång till information kan göras muntligt eller skriftligt. Ju mer detaljerad begäran du ger oss är, desto enklare är det för oss att svara snabbt. Det finns inget föreskrivet format för sådana begäranden, men ett formulär för begäran om tillgång till information finns tillgängligt https://establishment-labs.privacy.saymine.io/Motiva som du kan använda när du gör en begäran, eller så kan du skicka en begäran till dpo@establishmentlabs.com.

Vi är enligt lag skyldiga att svara på en begäran om tillgång till information inom en kalendermånad efter mottagandet (eller, om vi begär ett identitetsbevis eller en avgift (se nedan), inom en kalendermånad efter mottagandet av detta). Vi kan också behöva be dig om ytterligare information för att förstå omfattningen och arten av din begäran, och om vi gör det kommer tidsfristen för vårt svar att pausas tills du ger oss de nödvändiga förtydligandena. I vissa begränsade fall, t.ex. om din begäran är komplicerad eller om du har gjort flera begäranden, kan denna period förlängas med upp till två månader, men du kommer alltid att hållas informerad.

Det finns normalt ingen avgift som ska betalas för en begäran om tillgång till information. För ”uppenbart ogrundade eller överdrivna” begäranden får vi dock ta ut en ”rimlig avgift” som täcker våra kostnader. Alternativt kan vi under vissa begränsade omständigheter ha rätt att avslå din begäran.

7. Rätten till rättelse

Enligt Dataskyddslagstiftningen har du rätt att få felaktiga personuppgifter rättade eller ofullständiga personuppgifter kompletterade.

Som ”personuppgiftsansvarig” ska vi vidta alla rimliga åtgärder för att se till att de personuppgifter vi har är korrekta och vid behov uppdaterade. Din rätt till rättelse är nära knuten till denna skyldighet.

Du kan utöva denna rättighet genom att kontakta oss och begära att dina uppgifter rättas om du anser att de är felaktiga, inaktuella eller ofullständiga. Du kan också uppdatera dina personuppgifter som vi har genom att logga in på ditt konto på vår webbplats och uppdatera informationen.

8. Rätten till radering

Denna rättighet kallas också ”rätten att bli bortglömd” och ger dig rätt att få dina personuppgifter raderade (eller ”på annat sätt bortskaffade” om de till exempel sparas i pappersformat i stället för elektroniskt format).

Du kan utöva denna rättighet genom att kontakta oss och begära att dina uppgifter raderas.

Observera att rätten till radering inte är en absolut rättighet och att det finns vissa omständigheter som anges i Dataskyddslagstiftningen under vilka rätten inte gäller. Vi kanske till exempel inte uppfyller din begäran om att radera dina personuppgifter om vi behöver dem för att uppfylla en rättslig förpliktelse. Om någon av dessa omständigheter gäller kommer vi att förklara varför dina personuppgifter inte kan raderas när vi svarar på din begäran om radering.

9. Rätten att begränsa behandlingen

Du har rätt att begära att dina personuppgifter begränsas eller minskas. I praktiken är detta ett alternativ till att få dina personuppgifter raderade. Detta innebär att du kan begränsa det sätt på vilket vi använder dina personuppgifter, samtidigt som vi får lagra dem.

Observera att rätten att begränsa behandlingen inte är en absolut rättighet och endast gäller under vissa omständigheter enligt följande:

 1. Du har bestridit att dina personuppgifter är korrekta och vi kontrollerar att de är korrekta.
 2. Dina personuppgifter har behandlats olagligt och du vill att vi begränsar behandlingen i stället för att radera dina personuppgifter.
 3. Vi inte längre behöver personuppgifterna, men du vill att vi behåller dem för att fastställa, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk.
 4. Du har utnyttjat din rätt att invända (se del 10 nedan) och vi överväger om våra legitima skäl för att behandla dina personuppgifter har företräde framför din rätt att invända mot att vi använder dem.

När behandlingen är begränsad kan vi inte göra något annat med dina personuppgifter än att lagra dem om vi inte har ditt samtycke till det eller om något av följande gäller:

 1. Vi behöver använda dina personuppgifter för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
 2. Vi behöver använda dina personuppgifter för att skydda en annan persons rättigheter.
 3. Viktiga skäl av allmänintresse motiverar att de används.

Du kan utöva denna rättighet genom att kontakta oss och begära att behandlingen av dina uppgifter begränsas.

10. Rätten till dataportabilitet

Om vi på behandlar dina personuppgifter med antingen ditt samtycke eller för att fullgöra ett avtal mellan oss, och vi använder automatiserade metoder för behandling (dvs. inte använder pappersfiler), har du rätt att få en kopia av dina personuppgifter i ett vanligt förekommande format för användning i en annan organisation. Du kan också begära att vi skickar dina personuppgifter direkt till en annan organisation.

Denna rättighet är utformad för att du enkelt ska kunna flytta, kopiera eller överföra dina personuppgifter från en organisations IT-system till en annan organisations IT-system på ett tryggt och säkert sätt, utan att användbarheten påverkas.

Observera att denna rättighet endast gäller personuppgifter som du har lämnat till oss. Detta inkluderar information på ditt konto eller din profil samt data som vi kan få från dina aktiviteter på vår webbplats, t.ex. användningshistorik och andra faktorer som platsdata. Det omfattar inte ytterligare uppgifter som vi kan skapa utifrån de uppgifter du har lämnat eller uppgifter som har anonymiserats. I vissa fall kan fler personuppgifter om dig vara tillgängliga enligt din rätt till tillgång (se del 6 ovan).

Du kan utöva denna rättighet genom att kontakta oss och be om en kopia av dina personuppgifter för användning i en annan organisation eller om att dina personuppgifter överförs till den organisationen.

11. Rätten att göra användningar

Om vi behandlar dina personuppgifter antingen på grundval av våra ”legitima intressen” eller för att utföra en uppgift i allmänhetens intresse har du rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter.

Du har också en absolut rätt att invända mot att vi använder dina personuppgifter för direkt marknadsföring.

Din rätt att invända mot att vi använder dina personuppgifter för direkt marknadsföring är absolut och vi har inga skäl att vägra.

Observera att din rätt att invända mot att vi använder dina personuppgifter är absolut när anledningen till att vi gör det grundar sig på våra ”legitima intressen” eller för att utföra en uppgift som utförs i allmänhetens intresse. När du begär att utöva denna rättighet måste du ange specifika skäl för din invändning som grundar sig på din speciella situation. Vi kan fortsätta att använda dina personuppgifter om vi kan påvisa ”tvingande legitima skäl” som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen är nödvändig för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Ytterligare begränsningar gäller om dina personuppgifter behandlas för forskningsändamål.

Du kan utöva denna rättighet genom att kontakta oss och ange din invändning mot behandlingen av dina personuppgifter för det eller de relevanta ändamålen, och ge en förklaring om det behövs (se föregående stycke).

12. Automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering)

Vi utför visst automatiserat beslutsfattande (dvs. fattar ett beslut enbart med hjälp av automatiserade medel, utan mänsklig inblandning) med hjälp av dina personuppgifter, enligt beskrivningen i vårt Integritetsmeddelande.

Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart baseras på automatiserad behandling, inklusive profilering, om beslutet har rättsliga eller ”liknande betydande” effekter.

Du har rätt att överklaga beslut som fattats på detta sätt och du kan:

 1. begära personligt ingripande,
 2. uttrycka din egen åsikt, och
 3. få en förklaring till beslutet från oss och bestrida det.

Du kan utöva denna rättighet genom att kontakta oss på och ange att du vill fråga om eller ifrågasätta ett beslut som fattats med hjälp av dina personuppgifter på ett uteslutande automatiserat sätt, och tala om för oss vilket av ovanstående (a, b och/eller c) du vill göra (se föregående stycke).

13. Utöva dina rättigheter

Om du vill utöva dina rättigheter som registrerad ska du kontakta dataskyddsombudet: dpo@establishmentlabs.com.

När du kontaktar oss för att utöva dina rättigheter ska du beskriva vilka rättigheter du utövar enligt ovan.

14. Bekräftelse och svar

Vi kommer alltid att svara snabbt på din begäran om att utöva alla dina rättigheter relaterade till dina personuppgifter. Vi kommer att bekräfta mottagandet utan oskäligt uppehåll och kommer att ge ett fullständigt svar på din begäran så snabbt som möjligt. Vanligtvis sker detta inom en kalendermånad, vilket anges ovan, efter det att din begäran har mottagits. Om ytterligare tid krävs kommer vi att kontakta dig inom den första kalendermånaden för att förklara varför förseningen är nödvändig.

15. Din rätt att klaga

Om du har anledning att klaga på vår användning av dina personuppgifter eller på vår hantering av din begäran om att utöva dina rättigheter enligt denna Policy har du rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten i din region.

Vi vill dock gärna ha möjlighet att åtgärda dina problem, så vi uppmanar dig att först kontakta oss på de uppgifter som anges ovan i del 13.

16. Ändringar av denna policy

Vi kan komma att ändra denna policy från tid till annan. Detta kan vara nödvändigt till exempel om lagen ändras eller om vi ändrar vår verksamhet på ett sätt som påverkar skyddet av personuppgifter. Denna Policy kommer också att ses över regelbundet, minst en gång om året.

Alla ändringar kommer att göras tillgängliga på miafemtech.com/sv. Denna Policy granskades senast den 28 februari 2023 och uppdaterades senast den 28 februari 2023.


 1. Informationen är endast avsedd för informations- och utbildningsändamål. Innehållet är inte avsett att ersätta konsultation med läkare. Mia® är ännu inte kommersiellt tillgängliga i USA.
 2. De uttalanden och åsikter som presenteras här är tillämpliga på varje enskild person. Resultaten varierar och är kanske inte representativa för andras upplevelser. Alla uttalanden ges frivilligt utan betalning, och de personer som gjort uttalandena har inte heller fått gratis produkter, tjänster eller andra förmåner i utbyte mot uttalandena. Uttalandena är representativa för patienternas upplevelser. De exakta resultaten och erfarenheterna kommer att vara unika och individuella för varje patient.
My Breast Harmony