Rättsligt

Mia® Woman's Choice-programmet
Villkor och bestämmelser

Detta dokument ("Villkoren") beskriver villkoren och anspråksförfarandet för Mia® Woman's Choice-programmet ("Programmet"). I enlighet med dessa Villkor erbjuds Programmet av Establishment Labs S.A., med säte på 4th Street, Coyol Free Zone #B15, Alajuela 20102, Costa Rica, och dess dotterbolag (tillsammans "Tillverkaren") och är tillgängligt för personer som implanterat Mia®-Diamonds implantat ("WCP-Deltagarna") som köpts direkt från Tillverkaren eller dess auktoriserade distributionspartner specifikt via Mia® Experience erbjudandet, vilket framgår av produktserienummer som tillåter registrering för Programmet (de "Kvalificerade Mia®-Diamonds produkterna"). Programmet är avsett att möjliggöra WCP-deltagarnas val genom att tillhandahålla det ekonomiska stöd som anges i Villkoren om en WCP-deltagare väljer att ta ut de Kvalificerade Mia®-Diamonds produkterna under Programmets Giltighetsperiod (definieras nedan). Det finns ingen ytterligare kostnad för WCP-deltagare att delta i Programmet, förutsatt att de behörighets- och registreringskrav som anges i Villkoren är helt uppfyllda och att Giltighetsperioden gäller.

1. Programöversikt och Programkredit

Enligt Programmet och i enlighet med dessa Villkor kan en berättigad WCP-deltagare som av någon anledning väljer att göra en Kvalificerad Uttagning (enligt definitionen i avsnitt 2 nedan) få ekonomiskt stöd ("Programkrediten") för kostnaden för en sådan Kvalificerad Uttagning, enligt vad som ytterligare beskrivs nedan. Förutom där det är begränsat eller förbjudet enligt lag ska Programkrediten omfatta en betalning på upp till ettusenfemhundra US-dollar (USD 1500) eller motsvarande i lokal valuta till den omräkningskurs som gäller på det faktiska betalningsdatumet enligt Tillverkarens eget gottfinnande, och utan ersättning för valutafluktuationer eller banktransaktionsavgifter. För ytterligare information om Programkrediten, se avsnitt 7 (Betalning) nedan. Om det lagligen är tillåtet och godkänt av Tillverkaren, kan en WCP-deltagare ha möjlighet att begära att Programkrediten utbetalas till en auktoriserad läkare eller klinik för att direkt kompensera för kostnaderna i samband med Uttagning av de Kvalificerade Mia®-Diamonds produkterna.

2. Behörighet

En WCP-deltagares rätt att erhålla en Programkredit är strikt beroende av att följande kriterier och det Anspråksförfarande som beskrivs i avsnitt 6 nedan uppfylls. Uttagning av de Kvalificerade Mia®-Diamonds produkterna som uppfyller samtliga villkor nedan och som inte annars är undantaget enligt avsnitt 3 nedan benämns "Kvalificerad Uttagning".

2.1. Varje WCP-deltagare måste säkerställa att deras Kvalificerade Mia®-Diamonds produkter är förhandsregistrerade, antingen av dem själva eller av deras Mia® Certifierade Klinik, och bekräftade via e-post eller på annat sätt begära hjälp från Mia® Konsumenttjänst-teamet på miafemtech.com/contact inom nittio (90) kalenderdagar från den ursprungliga implantationen ("Registreringsfristen"). WCP-deltagaren är uteslutande ensam ansvarig för att acceptera eller bekräfta registreringsprocessen, även om den utförs av personal på en Mia® Certifierade Klinik, för att iaktta Registreringsfristen på 90 dagar och för att på sitt Mia® Profil-konto via webbplatsen: account.miafemtech.com/s/login/ verifiera de Kvalificerade Mia®-Diamonds produkternas serienummer från Mia® Certifierad Kirurg eller Mia® Certifierad Klinik för att säkerställa att registrering ägt rum före Registreringsfristens utgång. Tillverkaren eller dess representanter ska under inga omständigheter hållas ansvariga för eventuella misslyckanden med att överföra länk för online-registrering till en WCP-deltagare på grund av en felaktig e-postadress, skräppost/SPAM-filtrering, avbrott i servicenivån eller andra faktorer. WCP-deltagaren kan skicka in ett supportärende för registrering via webbplatsen miafemtech.com/contact för att begära hjälp med registrering före utgången av Registreringsfristen. Varken Tillverkaren eller dess representanter kan tillhandahålla serienumren för Mia® Diamonds produkter som ska användas för registrering, eftersom de endast kan erhållas från den Utförande Kirurgen.

2.2. Genom att registrera sig för Programmet och/eller initiera ett Anspråk accepterar och samtycker varje WCP-deltagare att följa dessa Villkor i sin helhet.

2.3. En WCP-deltagare måste välja att få de Kvalificerade Mia®-Diamonds produkterna helt och permanent uttagna och faktiskt genomgå den Kvalificerade Uttagningen under Giltighetsperioden för att kunna göra anspråk på Programkrediten.

2.4. Alla procedurer för uttagning av Mia®-Diamonds produkterna som helt eller delvis täcks av privata, offentliga, statliga eller sociala försäkringsförmåner eller ersättningar är uttryckligen undantagna från Programmet och kommer inte att kvalificera för Programkrediten.

2.5. Om WCP-deltagaren fått två (2) Kvalificerade Mia®-Diamonds produkter implanterade måste båda Kvalificerade Mia®-Diamonds produkter tas ut för att erhålla Programkrediten.

2.6. WCP-deltagaren får inte ha för avsikt att ta emot, faktiskt ta emot eller genomgå en revisionsoperation som omfattar insättning av ersättnings- eller substitut implantat, eller insättning av nya eller alternativa bröstimplantat, (från någon tillverkare) och måste ha för avsikt att ta ut de Kvalificerade Mia®-Diamonds produkterna för att förbli utan bröstimplantat på obestämd tid.

2.7. För att begränsa bedrägeri, oriktiga framställningar och missbruk måste uttagningen av Mia®-Diamonds produkterna utföras av kvalificerad och legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som bekräftar att de följer dessa Villkor, såsom anges i Anspråksformulären (var och en en ","). Se avsnitt 5 nedan för mer information.

3. Undantag och Begränsningar

Följande undantag gäller för Programmet:

3.1. Programmet är inte giltigt i någon jurisdiktion där Mia® Experience-erbjudandet inte är tillgänglig (inklusive men inte begränsat till Japan), eller för personer som erhållit Mia®-Diamonds produkter eller andra bröstimplantat från kirurger eller distributionskanaler som inte är auktoriserade av Tillverkaren att erbjuda Mia® Experience-erbjudandet, även om de tillämpliga implantaten är registrerade i Tillverkarens system eller register. All registrering av Mia®-Diamonds produkterna eller andra bröstimplantat som erhållits utanför Mia® Experience-erbjudandet är endast giltig med avseende på annars tillämpliga förmånsprogram som tillhandahålls av Tillverkaren och den registrerade ska inte utgöra en "WCP-deltagare" enligt definitionen i dessa Villkor.

3.2. Programmet är ogiltigt där det är förbjudet enligt lag och har inget kontantvärde. För att vara berättigad till registrering för Programmet ska platsen för Mia® Proceduren kontrolleras. I syfte att initiera ett Anspråk och erhålla Programkrediten ska platsen för uttagning och/eller WCP-deltagarens bostadsort kontrolleras för att verifiera efterlevnaden av tillämpliga lagar för att en Programkredit ska utfärdas till Utförande Kirurg eller WCP-deltagaren. Baserat på det föregående, och oavsett om det är förbjudet enligt lag eller enligt dessa Villkor, kommer ett Anspråk att nekas om en WCP-deltagare inte är berättigad att antingen registrera sig för, eller ta emot, Programkrediten på sin geografiska plats.

3.3. Under inga omständigheter kommer Programkrediten att betalas ut innan den Kvalificerade Uttagningen. WCP-deltagare som önskar en Programkredit uppmanas att slutföra förkvalificeringsfasen av Anspråksförfarandet som beskrivs i avsnitt 6 nedan för att bekräfta berättigande därtill, inklusive i samband med mottagandet av äkta Kvalificerade Mia®-Diamonds produkter, giltig Programregistrering före utgången av Registreringsfristen, ingen lokal uteslutning, att Giltighetsperioden iakttas, icke-användning av en Utesluten Klinik och andra kriterier för Kvalificerad Uttagning enligt vad som anges häri. För undvikande av missförstånd måste den Kvalificerade Uttagningen utföras inom Giltighetsperioden för att kvalificera för Programkrediten.

3.4. Programmet gäller inte för Kvalificerade Mia®-Diamonds produkter som används, eller uttagningar av Mia®-Diamonds produkter som utförs, utan att följa Tillverkarens vid var tid gällande bruksanvisning (Directions for Use, DFU) och manualer för kirurgiska procedurer som gäller för de Kvalificerade Mia®-Diamonds produkterna.

3.5. Programmet gäller endast det kirurgiska ingreppet för fullständigt och permanent avlägsnande av Mia®-Diamonds produkterna. Genom att acceptera dessa Villkor bekräftar WCP-deltagare att det kan finnas andra ingrepp som kan vara nödvändiga eller lämpliga enligt läkarens bedömning (såsom utbyte eller översyn av de Kvalificerade Mia®-Diamonds produkterna eller andra medicinska eller kirurgiska ingrepp) och som inte omfattas av Programmet eller Programkrediten.

3.6. Programmet gäller inte om uttagning av de Kvalificerade Mia®-Diamonds produkterna helt eller delvis täcks av en privat eller offentlig försäkring, ett ersättningssystem eller liknande system. Tillverkaren kommer därför att neka tilldelning av Programkrediten till WCP-deltagare som helt eller delvis drar nytta av privat eller offentlig försäkring, ersättningssystem eller liknande system som täcker uttagning av de Kvalificerade Implantaten . Tillverkaren förbehåller sig rätten att undersöka och begära återbetalning av samtliga belopp som tillhandahållits WCP-deltagare som drar nytta av privat eller offentlig försäkring, ersättningssystem eller liknande system för uttagning av de Kvalificerade Mia®-Diamonds produkterna.

3.7. Programmet gäller för Kvalificerade Uttagningar som utförs av Utförande Kirurg som har följt dessa Villkor. Tillverkaren kan, efter eget gottfinnande, neka att utfärda Programkrediten
(a) till någon läkare eller klinik som:
(i) inte har auktorisation att utföra Kvalificerade Uttagningar på den aktuella WCP-deltagarens ort,
(ii) har blivit avstängd, utesluten från något statligt sjukvårdsprogram, eller varit föremål för någon disciplinär eller rättslig åtgärd relaterad till utövande av medicin eller kirurgi, bedrägeri eller missbruk av offentliga eller privata medel, korruption eller mutor, brott av moralisk fördärv, brott mot föreskrifter (inklusive användning av medicintekniska produkter eller läkemedel utanför indikation) eller våldsbrott,
(iii) efter Tillverkarens eget gottfinnande, misstänks för bedrägeri eller missbruk i samband med Programmet eller någon Tillverkargaranti, eller
(iv) efter Tillverkarens eget gottfinnande, väcker misstanke om att patientsäkerheten äventyras (t.ex. till följd av klagomål från patienter) och/eller som ett resultat av patientklagomål eller liknande bevis) och/eller säker och effektiv användning av Tillverkarens produkter (en "Utesluten Klinik"); eller
(b) direkt till någon WCP-deltagare som väljer att få de Kvalificerade Mia®-Diamonds produkterna uttagna på en Utesluten Klinik.
Om en WCP-deltagares anspråk nekas i förkvalificeringsfasen av Anspråksförfarandet som avses i avsnitt 6 nedan, enbart på grund av att en Utesluten Klinik valdes som Utförande Kirurg, kan en sådan WCP-deltagare ansöka om Programkrediten igen efter att ha valt en alternativ Utförande Kirurg. Det är WCP-deltagarens eget ansvar att verifiera att Utförande Kirurg inte är en Utesluten Klinik genom att initiera ett Anspråk och erhålla Tillverkarens beslut om förkvalificering innan uttagningsprocessen genomförs för att bevara berättigandet till Programkrediten.

3.8. Tillverkaren förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande neka utfärdandet av flera Programkrediter till en enskild WCP-deltagare, inklusive men inte begränsat till WCP-deltagare som väljer att köpa nya Kvalificerade Mia®-Diamonds produkter (dvs. ej inberäknat implantat som erhållits som en del av en Tillverkares garanti- eller ersättningsprogram) vid någon tidpunkt efter att tidigare ha genomgått en Kvalificerad Uttagning för vilken en Programkredit betalats ut.

3.9. Med undantag för vad som uttryckligen anges i detta stycke får WCP-deltagare inte kombinera Programkrediten med några andra förmåner som erbjuds av Tillverkaren, inklusive garantier. Utfärdandet av Programkrediten diskvalificerar WCP-deltagaren från att erhålla ytterligare begärda förmåner enligt någon annan Tillverkargaranti eller förmånsprogram med avseende på de tillämpliga Kvalificerade Mia®-Diamonds produkterna, inklusive alla ingrepp som utförts före utfärdandet av Programkrediten. Oaktat det föregående ska en WCP-deltagare förbli berättigad till en Programkredit om WCP-deltagaren (eller dennes kirurg) ansöker om och erhåller Tillverkarens garantiförmåner eller andra förmåner som erbjuds av Tillverkarens policyer från tid till annan; dock under förutsättning att Giltighetsperioden inte förlängs i sådana fall. För att förtydliga, om en WCP-deltagare erhåller ett kostnadsfritt ersättningsimplantat enligt Tillverkarens garantiprogram som täcker de ursprungliga Kvalificerade Mia®-Diamonds produkterna, ska den tillämpliga Giltighetsperioden för att slutföra ett Anspråksförfarande för att kvalificera sig för en Programkredit med avseende på en Kvalificerad Uttagning för att ta bort ersättningsimplantaten beräknas från implantationsdatumet för de ursprungligen registrerade Kvalificerade Mia®-Diamonds produkterna och inte från implantationsdatumet för de ersättningsimplantat som erbjuds enligt Tillverkarens garantiprogram.

4. Oberoende program; Ingen Garanti

Programmet, även om det ingår som en del av Mia® Experience-erbjudandet, är en fristående och oberoende policy som inte är relaterad till och inte en del av de Kvalificerade Mia® Diamonds produkternas separata garantier. De Kvalificerade Mia®-Diamonds produkterna kan omfattas av Tillverkarens standardgarantiprogram, vilka inte påverkas av detta Program. För fullständiga garantivillkor, vänligen besök: miafemtech.com/legal/mia-comprehensive-coverage.

Programmet är också separat från alla avtal mellan WCP-deltagaren och tredje part, inklusive hälso- och sjukvårdspersonal eller inrättningar som tillhandahåller kirurgiska tjänster till WCP-deltagaren, och begränsar eller utesluter inte några garantier eller utfästelser som fastställts enligt sådana avtal. Tillverkaren är inte del av något avtal mellan WCP-deltagaren och tredje part, inklusive för kirurgiska tjänster för att implantera eller ta ut de Kvalificerade Mia®-Diamonds produkterna, och Tillverkaren ger inte heller råd till eller påverkar på annat sätt sådana tredje parter eller WCP-deltagarna med avseende på kirurgiska tjänster i samband med Tillverkarens produkter. Programmet är avsett som ett erbjudande av välvilja för att stödja WCP-deltagarnas hälsa och välbefinnande och är inte avsett och ska inte, i den utsträckning lagen tillåter, tolkas som en marknadsföringsåtgärd, kickback, rabatt eller belöning.

5. Utförande Kirurg; Fast Förmånsbelopp

I vissa jurisdiktioner kan WCP-deltagare hitta potentiella Utförande Kirurger via Tillverkarens sökbara databas för att hitta läkare, som finns på: miafemtech.com/clinic-finder. För undvikande av missförstånd, är den lista på läkare och kliniker som anges i Tillverkarens sökbara databas inte fullständig eller uttömmande och Tillverkaren kan inte garantera att den information som anges av tredje parts kliniker på dess webbplats är aktuell eller korrekt. WCP-deltagare måste själv verifiera all information, inklusive prissättning och kostnader för uttagning av Mia®-Diamonds produkterna , direkt med sin valda klinik. Tillverkaren varken stödjer, godkänner, gynnar eller rekommenderar någon särskild hälso- och sjukvårdspersonal och erbjuder inte någon medicinsk rådgivning, bakgrunds- eller legitimationskontroll eller rekommendationer. Varken Tillverkaren eller dess dotterbolag eller representanter ska under några omständigheter hållas ansvariga för, eller hållas ansvariga för utförandet av, någon klinisk procedur som utförs av en tredje parts hälso- och sjukvårdspersonal, inklusive men inte begränsat till påståenden om felbehandling. Med förbehåll för avsnitt 3.7 ovan kan alla läkare som följer dessa Villkor och intygar att de sanningsenligt och korrekt har lämnat in uppgifter inom ramen för ett Anspråk kvalificera sig som en Utförande Kirurg inom ramen för Programmet, inklusive läkare som inte är listade i den sökbara databasen.

WCP-deltagare uppmanas att söka råd från en legitimerad läkare när det gäller klinisk bedömning, patientsäkerhet och lämplighet för alla medicinska åtgärder, potentiella risker och fördelar med alla Kvalificerade Uttagningar, återhämtningstider, förskrivning av medicin eller anestesi och relaterade frågor. Varje WCP-deltagares vårdgivare bör ge råd om huruvida några kompletterande åtgärder är eller inte är nödvändiga eller föredragna i samband med en Kvalificerad Uttagning av hälso- eller estetiska skäl.

Tillverkaren varken fastställer eller påverkar någon läkares procedur- eller servicekostnader, overheadkostnader eller lokalkostnader. Programkrediten är fast oberoende av den sammanlagda kostnaden för den Kvalificerade Uttagningen. Följaktligen uppmuntras WCP-deltagare att diskutera alla procedur-, medicin- och anläggningskostnader med en eller flera läkare utöver att söka Programkrediten. Tillverkaren är inte ansvarig gentemot någon WCP-deltagare eller tredje part för kostnaden för något ingrepp (inklusive uttagning av Mia®-Diamonds produkterna) som inte täcks av eller faller inom Programkrediten, eller för vilket ett Anspråk nekas på grund av bristande överensstämmelse med dessa Villkor.

6. Anspråksförfarande

WCP-deltagare kan initiera en begäran om en Programkredit (ett "Anspråk") genom att besöka: miafemtech.com/contact. Både WCP-deltagaren och den Utförande Kirurgen måste verifiera kriterierna i avsnitt 2 och 3 ovan som en del av Anspråksförfarandet. Tillverkaren kan, efter eget gottfinnande, kräva att styrkande dokumentation lämnas in för att validera och/eller dokumentera eventuella behörighetskriterier, frånvaron av uteslutningskriterier eller överensstämmelse med tillämpliga lagar eller förordningar innan något Anspråk godkänns. Alla Anspråk måste initieras före utgången av Giltighetsperioden och fullständiga verifieringsuppgifter måste lämnas in senast 180 dagar efter utgången av Giltighetsperioden för att kvalificera sig för Programkrediten.

Alla Anspråk är föremål för en inledande förkvalificeringsfas som, om den godkänns, måste följas av ett verifieringssteg efter den Kvalificerade Uttagningen för att bekräfta rätten att erhålla Programkrediten.

Som en del av den inledande förkvalificeringsfasen i Anspråksförfarandet måste WCP-deltagaren bland annat lämna in

  • Korrekt information eller dokumentation för att verifiera WCP-deltagarens identitet, mottagandet av Kvalificerade Mia®-Diamonds produkter och registrering i Programmet före Registreringsfristens utgång såsom produktens serie- och partinummer och e-postadress för registrering. Sådan information kan hämtas från elektroniska register, transponderavläsningar och inköps- och leveransregister för de Kvalificerade Mia®-Diamonds produkterna med hjälp av den läkare som utförde implantationen.
  • WCP-deltagarens plats för Mia®-förfarandet och föreslagen plats för uttagning, för att verifiera geografisk behörighet.
  • Namn, klinikadress, telefonnummer och e-postadress till Utförande Kirurg för att bekräfta att Utförande Kirurg inte är en Utesluten Klinik.
  • En bekräftelse på att WCP-deltagaren inte har några planer på, och inte kommer att få, några ersättande bröstimplantat i samband med uttagningsprocessen eller vid någon tidpunkt i framtiden.
  • Bekräftelse på att uttagningen inte täcks av privat eller offentlig försäkring, ersättningssystem eller något liknande system.

Som en del av verifieringssteget i Anspråksförfarandet måste varje WCP-deltagare och utsedd Utförande Kirurg bland annat bekräfta att alla uppgifter i Anspråket är sanna och korrekta, att en Kvalificerad Uttagning slutfördes inom Giltighetsperioden, att uttagningsprocessen inte omfattades av försäkring eller ersättning från sjukvårdsprogram och att WCP-deltagaren inte fick ersättnings- eller substitutionsimplantat från den Utförande Kirurgen eller någon annan medicinsk personal i samband med uttagningen eller på annat sätt. Var och en av WCP-deltagaren och den Utförande Kirurgen måste vidare bekräfta vem som är den utsedda betalningsmottagaren för Programkrediten och det bankkonto till vilket Programkrediten ska överföras. Tillverkaren kan, efter eget gottfinnande, kräva bevis på fakturan eller annan dokumentation till styrkande av slutförandet och/eller kostnaden för den Kvalificerade Uttagningen.

Tillverkaren ska vidta kommersiellt rimliga åtgärder för att utfärda ett beslut om berättigande vad gäller förkvalificeringen och/eller slutlig verifiering av Anspråk och godkännande inom femton (15) arbetsdagar efter fullständig och korrekt inlämning av all information som begärs enligt Anspråksförfarandet och tillhörande formulär. Om någon av de uppgifter som krävs för behörighet eller verifiering saknas eller är ofullständig eller kräver ytterligare granskning eller verifiering, kommer Tillverkaren att göra upp till tre (3) försök att nå WCP-deltagaren via dennes angivna e-postadress för att begära de saknade, ofullständiga eller kompletterande uppgifterna så att Tillverkaren kan fatta ett beslut i enlighet med dessa Villkor. Om inget svar erhålls efter det tredje försöket eller om WCP-deltagaren inte lämnar in all begärd information inom en rimlig tid som inte får överstiga 180 dagar efter utgången av Giltighetsperioden, kommer Tillverkaren att neka och stänga Anspråket, med förbehåll för sådan WCP-deltagares lagstadgade rättigheter enligt tillämpliga lagar. Varje WCP-deltagare är ansvarig för att se till att deras utsedda Utförande Kirurg i tid fyller i och skickar in det eller de ansökningsformulär som Utförande Kirurg måste tillhandahålla. Ingen Programkredit kommer att utfärdas om inte Utförande Kirurg har skickat in verifiering av den Kvalificerade Uttagningen.

Tillverkaren förbehåller sig rätten att undersöka och begära ytterligare bevis och dokumentation, särskilt i händelse av ett stort antal Anspråk som gjorts med avseende på en viss läkare eller medicinsk inrättning. Den ytterligare tid som krävs för sådan undersökning och begäran ska inte påverka WCP-deltagarens Anspråk.

För vägledning om hur man tillhandahåller nödvändig information och verifieringsdokumentation kan WCP-deltagare och deras medicinska personal begära stöd här: miafemtech.com/contact. Tillverkaren uppmuntrar WCP-deltagare att skicka in och lösa eventuella frågor som rör deras berättigande till Programmet innan en uttagningsoperation planeras.

7. Betalning

Med förbehåll för kriterierna och undantagen i dessa Villkor ska Programkrediten utbetalas med det lägsta av följande belopp: (a) ettusenfemhundra US-dollar (USD 1500) eller (b) de faktiska avgifter som debiteras av Utförande Kirurg (omräknat till US-dollar med tillämpning av omräkningskurserna för Tillverkarens bank). Tillverkaren ska utfärda Programkrediten inom sextio (60) kalenderdagar efter sitt slutliga godkännande och verifiering av ett Anspråk. WCP-deltagaren och den Utförande Kirurgen ska före den Kvalificerade Uttagningen komma överens om huruvida Programkrediten ska beviljas i form av en återbetalning som betalas antingen till WCP-deltagaren eller till den Utförande Kirurgen.

Tillverkaren ska överföra Programkrediten genom banköverföring eller banköverföring i US-dollar, som kan konverteras av mottagarens bank eller någon mellanliggande bank till den lokala valutan i den mottagande banken. Tillverkaren ska bära alla kostnader som debiteras av dess egen bank(er) i samband med utfärdandet av Programkrediten. WCP-deltagaren (eller Utförande Kirurg, om tillämpligt) ska stå för alla avgifter som debiteras och avdrag som görs av deras egna bank och av eventuella tredjepartsbanker som är involverade i överföringen, inklusive eventuella kostnader eller avdrag relaterade till valutakonverteringar. Tillverkaren är inte ansvarig för valutafluktuationsrisk, sändande eller mottagande banks omräkningskurser, banköverföringsavgifter eller andra avgifter som debiteras av den bank som tar emot Programkrediten eller eventuella mellanliggande banker.

WCP-deltagaren är ensam ansvarig för att inom ramen för Anspråksförfarandet tillhandahålla korrekt och fullständig information avseende betalningsmottagarens bankkonto till vilket Programkrediten ska överföras. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella fel, typografiska eller andra, i informationen om betalningsmottagaren eller för felaktig dirigering av medel på grund av sådana fel. Tillverkarens enda skyldighet med avseende på utbetalningen av Programkrediten är att skicka eller på annat sätt initiera en överföring av Programkreditens belopp till den betalningsmottagare såsom den exakt anges i Anspråksverifieringen. Tillverkaren ska inte ha någon skyldighet att återkalla någon betalning, återvinna några förlorade eller felriktade medel eller upprepa någon betalning som inte mottagits av den avsedda betalningsmottagaren av någon annan anledning än fel som enkom beror på Tillverkarens egna och direkta fel. Tillverkaren ska inte ha något ansvar för betalningar eller skulder mellan en WCP-deltagare och dennes utsedda Utförande Kirurg. Om Programkrediten överförs direkt till en WCP-deltagare, är sådan WCP-deltagare ensam ansvarig för att överföra full betalning till sin Utförande Kirurg för kostnader förknippade med den Kvalificerade Uttagningen. Om Programkrediten överförs till den Utförande Kirurgen, ansvarar WCP-deltagaren själv för att direkt samordna med den Utförande Kirurgen för att säkerställa lämplig kreditering av faktura eller konto.

Om Tillverkaren anser att Programkrediten strider mot tillämpliga lagar i WCP-deltagarens jurisdiktion, kan Tillverkaren efter eget gottfinnande erbjuda en rabattkupong, värdecheck, presentkort, klinikkontokredit eller liknande värdealternativ i stället för Programkrediten, eller avslå begäran om Programkrediten utan avgift eller ersättning.

WCP-deltagaren är ensam ansvarig för betalning av alla skatter eller skatteskulder i samband med mottagandet av Programkrediten eller motsvarande och ska betala alla inkomst-, mervärdes-, stämpel- eller liknande skatter som ska betalas enligt tillämpliga lagar eller skattekoder i WCP-deltagarens jurisdiktion.

8. Giltighetsperioden för Programmet

För varje WCP-deltagare ska Programkreditförmånen vara tillgänglig under en period av två (2) år från datumet för den ursprungliga implantationen av Kvalificerad Mia®-Diamonds produkten (utan hänsyn till eventuella senare revisionsoperationsdatum) eller en kortare period som fastställs av Tillverkaren i enlighet med detta avsnitt ("Giltighetsperioden"). Med förbehåll för tillämpliga lagar, förbehåller sig Tillverkaren rätt att ändra, avbryta, uppdatera, avsluta, begränsa eller på annat sätt avbryta (var och en en "Ändring") Programmet när som helst, utan meddelande till eller samtycke från WCP-deltagaren eller någon tredje part, och inklusive avseende WCP-deltagare som registrerat sig för Programmet före Ändringen. I den utsträckning en Ändring med retroaktiv effekt är förbjuden enligt tillämplig lag med avseende på en viss WCP-deltagares fall, ska den senaste versionen av dessa Villkor som finns tillgängliga på Tillverkarens webbplats vara tillämplig på alla Programförmåner som är tillämpliga på sådan WCP-deltagare. Oaktat det föregående ska Giltighetsperioden under inga omständigheter vara längre än två (2) år från datumet för WCP-deltagarens första implantation av de Kvalificerade Mia®-Diamonds produkterna.

Om Tillverkaren initierar en Ändring som är tillämplig på WCP-deltagare som tidigare har registrerat sig för Programmet, kommer Tillverkaren att vidta rimliga åtgärder för att, skriftligen via de e-postadresser som är kopplade till WCP-deltagarnas registreringskonton och/eller via Tillverkarens webbplats, meddela sådana WCP-deltagare om sådan Ändring, och sådana WCP-deltagare ska ha rätt att avsluta sitt deltagande i Programmet efter mottagande av ett sådant meddelande. Ingenting i dessa Villkor eller något annat instrument ska tolkas som en skyldighet för Tillverkaren att upprätthålla Programmet under någon viss tidsperiod.

9. Ytterligare Villkor

I den utsträckning som är tillåtet enligt tillämplig lag är WCP-deltagarnas rättigheter enligt Programmet icke-överlåtbara, utomobligatoriska och utan marknadsföringsrättslig karaktär. En WCP-deltagares registrering för Programmet utgör en opt-in till de då tillgängliga Programförmånerna och medför inte ett bindande avtal mellan Tillverkaren och någon WCP-deltagare från och med ett visst datum.

Programmet och dessa Villkor, inklusive alla skyldigheter, rättigheter och anspråk som uppstår ur eller i samband med dem, alla frågor om giltigt ingående av avtal enligt dessa Villkor och alla ändringar av dem - oavsett deras rättsliga grund (t.ex. inom- eller utomkontraktuell eller annan) - ska uteslutande regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i Costa Rica, exklusive dess bestämmelser om lagkonflikter, och domstolarna i San Jose, Costa Rica ska ha exklusiv jurisdiktion över potentiella tvister. Om WCP-deltagaren är en konsument i den mening som avses i förordning (EG) nr 593/2008, dvs. om WCP-deltagaren accepterar dessa Villkor genom att registrera sig för Programmet för ett ändamål som kan anses ligga utanför hans eller hennes näringsverksamhet, ska det föregående valet av tillämplig lag inte leda till att WCP-deltagaren berövas det skydd som ges dem genom bestämmelser som inte kan avvikas från genom avtal enligt lagen i det land där WCP-deltagaren har sin vanliga vistelseort. Endast i ett sådant scenario kommer WCP-deltagare att ha rätt att väcka talan vid domstolarna på den ort där de har sin vanliga vistelseort.

My Breast Harmony