Juridiske oplysninger

Mia® Woman’s Choice Program
Vilkår og betingelser

Dette dokument (“Vilkår og Betingelser”) beskriver vilkår, betingelser og ansøgningsprocedure for Mia® Woman’s Choice Program (“Programmet”). På nærværende Vilkår og Betingelser tilbydes Programmet af Establishment Labs S.A., med hjemsted på adressen 4th Street, Coyol Free Zone #B15, Alajuela 20102, Costa Rica, og dette selskabs tilknyttede virksomheder (under ét benævnt “Producenten”), til personer med implanterede Mia® Diamond-produkter (“WCP-deltagerne”), der er købt direkte fra Producenten eller dennes autoriserede distributører specifikt gennem Mia® Experience, som dokumenteret ved produktserienumre, der kræves for registrering til Programmet (“Omfattede Mia® Diamond-produkter”). Programmet har til formål at muliggøre WCP-deltagernes beslutning ved at yde den økonomiske støtte, der er beskrevet i disse Vilkår og Betingelser, såfremt en WCP-deltager skulle vælge at få fjernet de Omfattede Mia® Diamond-produkter i Programmets Gyldighedsperiode (som defineret nedenfor). Der er for WCP-deltagerne ingen yderligere omkostninger forbundet med at deltage i Programmet, forudsat at de i disse Vilkår og Betingelser beskrevne berettigelses- og registreringskrav opfyldes til fulde, og Gyldighedsperioden ikke er udløbet.

1. Programoversigt og Programgodtgørelse

Under Programmet og med forbehold for disse Vilkår og Betingelser kan en berettiget WCP-deltager, som uanset årsag vælger at få foretaget et Omfattet Indgreb (som defineret i pkt. 2 nedenfor), modtage økonomisk støtte (“Programgodtgørelsen”) til dækning af omkostninger til et sådant Omfattet Indgreb, som nærmere beskrevet nedenfor. Undtagen i det omfang det er begrænset eller forbudt ved lov, dækker Programgodtgørelsen en betaling på op til USD 1.500 (skriver et tusind fem hundrede amerikanske dollars) eller modværdien heraf i lokal valuta til den omregningskurs, der er gældende på den faktiske betalingsdato som fastsat af Producenten efter dennes eget skøn og uden godtgørelse for valutakursudsving eller banktransaktionsgebyrer. Der henvises til pkt. 7 (Betaling) nedenfor for yderligere oplysninger om Programgodtgørelsen. Hvis det er lovligt og godkendt af Producenten, kan en WCP-deltager vælge, at Programgodtgørelsen skal udbetales til en autoriseret læge eller klinik med henblik på direkte modregning af de omkostninger, der er forbundet med Fjernelsen af de Omfattede Mia® Diamond-produkter.

2. Kriterier for berettigelse

En WCP-deltagers berettigelse til udbetaling af en Programgodtgørelse er i det hele betinget af opfyldelse af følgende kriterier og den i pkt. 6 nedenfor beskrevne procedure for Ansøgning. Et indgreb til fjernelse af de Omfattede Mia® Diamond-produkter, som opfylder alle nedennævnte betingelser og ikke i øvrigt er ekskluderet i pkt. 3 nedenfor, benævnes et “Omfattet Indgreb”.

2.1. Alle WCP-deltagere skal sikre, at deres Omfattede Mia® Diamond-produkter er forhåndsregistreret, enten af dem selv eller via deres Mia® Certificerede Klinik, og at de har modtaget bekræftelse på e-mail eller i øvrigt har anmodet om assistance fra Mia® Consumer Care-teamet på miafemtech.com/contact senest 90 (halvfems) kalenderdage efter den oprindelige implantation (“Registreringsfristen”). WCP-deltageren er eneansvarlig for at acceptere eller bekræfte registreringsprocessen, uanset om processen er blevet udført af personalet på en Mia® Certificeret Klinik, inden for Registreringsfristen på 90 dage, og for via sin Mia® Profil på hjemmesiden account.miafemtech.com/s/login/- at verificere det Omfattede Mia® Diamond-produkts serienummer fra den Mia® Certificerede Kirurg eller Mia® Certificerede Klinik med henblik på at sikre, at registrering er sket inden for Registreringsfristen. Producenten eller dennes repræsentanter påtager sig under ingen omstændigheder nogen hæftelse eller noget ansvar for manglende fremsendelse af et link til onlineregistrering til en WCP-deltager som følge af opgivelse af forkert e-mailadresse, levering i junk/spam-filter, driftsforstyrrelser eller andre forhold. WCP-deltageren kan indsende en anmodning via hjemmesiden miafemtech.com/contact om hjælp til registrering inden for Registreringsfristen. Hverken Producenten eller dennes repræsentanter kan oplyse serienumre på Mia® Diamond-produkter til brug for registrering, da disse skal oplyses af den Udførende Kirurg.

2.2. Ved registrering til Programmet og/eller ved indsendelse af en Ansøgning accepterer og indvilliger WCP-deltageren i at overholde disse Vilkår og Betingelser.

2.3. En WCP-deltager skal vælge at få de Omfattede Mia® Diamond-produkter fuldstændigt og permanent fjernet og faktisk gennemgå det Omfattede Indgreb i Gyldighedsperioden for at være berettiget til Programgodtgørelsen.

2.4. Enhver fjernelse af Mia® Diamond-produkter, som er helt eller delvist omfattet af private, offentlige, statslige eller sociale forsikrings- eller refusionsordninger, er udtrykkeligt undtaget fra Programmet og berettiger ikke til Programgodtgørelsen.

2.5. Hvis WCP-deltageren har fået indsat to (2) Omfattede Mia® Diamond-produkter, skal begge Omfattede Mia® Diamond-produkter fjernes for at berettige til Programgodtgørelsen.

2.6. WCP-deltageren må ikke have til hensigt at få indsat, faktisk få indsat eller få udført revisionskirurgi omfattende udskiftning eller ombytning af eller indsættelse af nye eller alternative brystimplantater (uanset producent) og skal have til hensigt at få fjernet de Omfattede Mia® Diamond-produkter med henblik på aldrig igen at få indsat brystimplantater.

2.7. Med henblik at begrænse bedrageri, urigtige oplysninger og misbrug skal fjernelsen af Mia® Diamond-produkter udføres af certificerede og autoriserede læger, som bekræfter, at de opfylder disse Vilkår og Betingelser som anført i ansøgningsformularerne (hver især en “,”). Der henvises til pkt. 5 nedenfor for yderligere oplysninger.

3. Undtagelser og begrænsninger

Der gælder følgende undtagelser for Programmet:

3.1. Programmet gælder ikke i nogen jurisdiktion, hvor Mia® Experience-ydelsen ikke er tilgængelig (herunder, men ikke begrænset til, Japan), eller for personer, som har fået indsat Mia® Diamond-produkter eller andre brystimplantater hos kirurger eller gennem distributionskanaler, der ikke har autorisation til at tilbyde Mia® Experience-ydelsen, uanset at de pågældende implantater er registreret i Producentens systemer eller registre. Enhver registrering af Mia® Diamond-produkter eller andre brystimplantater, som ikke er blevet indsat som led i Mia® Experience-ydelsen, er alene gyldig for så vidt angår Producentens i øvrigt gældende ydelsesprogrammer, og registranten omfatter ikke en “WCP-deltager” som defineret i disse Vilkår og Betingelser.

3.2. Programmet er ugyldigt, hvis det er forbudt ved lov, og repræsenterer ingen kontantværdi. For at være berettiget til at deltage i Programmet, skal klinikken, hvor Mia®-indgrebet udføres, være under tilsyn. Med henblik på indsendelse af en Ansøgning og udbetaling af Programgodtgørelsen skal stedet, hvor implantaterne fjernes, og/eller WCP-deltagerens bopæl kontrolleres for at verificere overholdelse af gældende lovgivning, således at en Programgodtgørelse kan udbetales til den Udførende Kirurg eller WCP-deltageren. På baggrund af foranstående, og uanset om det er forbudt ved lov eller disse Vilkår og Betingelser, vil en Ansøgning blive afvist, hvis WCP-deltageren ikke er berettiget til henholdsvis at registrere sig eller få udbetalt Programgodtgørelsen i deres geografiske område.

3.3. Programgodtgørelsen vil under ingen omstændigheder blive udbetalt før det Omfattede Indgreb. WCP-deltagere, der ansøger om en Programgodtgørelse, opfordres til at udfylde prækvalifikationsdelen af ansøgningsformularen, hvortil der henvises i pkt. 6 nedenfor, for at bekræfte deres berettigelse, herunder i forbindelse med indsættelse af ægte Omfattede Mia® Diamond-produkter, gyldig registrering til Programmet inden Registreringsfristens udløb, at der ikke er nogen lokale undtagelser, at Gyldighedsperioden ikke er udløbet, at der ikke anvendes en Ekskluderet Klinik samt andre kriterier for Omfattede Indgreb som anført heri. For at undgå tvivl bemærkes, at det Omfattede Indgreb skal udføres inden for Gyldighedsperioden for at berettige til Programgodtgørelsen.

3.4. Programmet gælder ikke for Omfattede Mia® Diamond-produkter, der anvendes, eller Mia® Diamond-produkter, der fjernes, under manglende overholdelse af Producentens på det pågældende tidspunkt gældende Brugsanvisning og manualer for kirurgisk fjernelse gældende for de Omfattede Mia® Diamond-produkter.

3.5. Programmet gælder kun for indgreb, der omfatter fuldstændig og permanent fjernelse af Mia® Diamond-produkterne. Ved at acceptere disse Vilkår og Betingelser anerkender WCP-deltagerne, at andre indgreb efter lægens vurdering muligvis kan være nødvendige eller hensigtsmæssige (som f.eks. udskiftning eller revision af det Omfattede Mia® Diamond-produkt eller andre medicinske eller kirurgiske indgreb), som ikke er dækket af Programmet eller Programgodtgørelsen.

3.6. Programmet gælder ikke i tilfælde, hvor fjernelse af Omfattede Mia® Diamond-produkter helt eller delvist er omfattet af private eller offentlige forsikrings- eller refusionsordninger eller lignende. Producenten vil derfor afvise at udbetale Programgodtgørelsen til enhver WCP-deltager, der helt eller delvist modtager dækning for fjernelse af de Omfattede Implantater gennem private eller offentlige forsikrings- eller refusionsordninger eller lignende. Producenten forbeholder sig ret til at undersøge og anmode om refundering af ethvert beløb, der er udbetalt til WCP-deltagere, der modtager dækning for fjernelse af de Omfattede Mia® Diamond-produkter gennem private eller offentlige forsikrings- eller refusionsordninger eller lignende.

3.7. Programmet gælder for Omfattede Indgreb foretaget af Udførende Kirurger, som overholder disse Vilkår og Betingelser. Producenten kan efter eget skøn afvise at udbetale Programgodtgørelsen (a) til enhver læge eller klinik, som (i) ikke har autorisation til at udføre det Omfattede Indgreb inden for den pågældende WCP-deltagers område, (ii) er blevet udelukket eller ekskluderet fra et offentligt sundhedsprogram eller har været involveret i en disciplinærsag eller retssag relateret til udøvelse af lægegerning eller kirurgi, bedrageri eller misbrug af offentlige eller private midler, korruption eller bestikkelse, kriminalitet omhandlende moralsk fordærv, lovovertrædelser (herunder “off label”-brug af medicinsk udstyr eller lægemidler) eller voldskriminalitet, (iii) efter Producentens eget skøn mistænkes for at være indblandet i bedrageri eller misbrug relateret til Programmet og/eller Producentens garanti eller (iv) efter Producentens eget skøn giver anledning til bekymring for tilsidesættelse af patientsikkerheden (f.eks. som følge af patientklager eller lignende dokumentation) og/eller sikker og effektiv anvendelse af Producentens produkter (en “Ekskluderet Klinik”), eller (b) direkte til en WCP-deltager, som vælger at få Omfattede Mia® Diamond-produkter fjernet på en Ekskluderet Klinik. Hvis en WCP-deltagers Ansøgning afvises i prækvalifikationsfasen af den ansøgningsprocedure, hvortil der henvises i pkt. 6 nedenfor, alene fordi der er valgt en Ekskluderet Klinik som Udførende Kirurg, kan den pågældende WCP-deltager genansøge om udbetaling af Programgodtgørelsen efter valg af en anden Udførende Kirurg. For fortsat at være berettiget til Programgodtgørelsen har WCP-deltageren det fulde ansvar for at verificere, at den Udførende Kirurg ikke er en Ekskluderet Klinik, ved at indsende en Ansøgning og indhente Producentens beslutning vedrørende prækvalifikation, inden vedkommende får udført indgrebet, hvor implantatet fjernes.

3.8. Producenten forbeholder sig retten til efter eget skøn at afvise udbetaling af flere Programgodtgørelser til en enkelt WCP-deltager, herunder, men ikke begrænset til, enhver WCP-deltager, som vælger at købe nye Omfattede Mia® Diamond-produkter (dvs. ikke implantater indsat i forbindelse med Producentens garanti- eller udskiftningsprogram) på et hvilket som helst tidspunkt efter tidligere at have fået udført et Omfattet Indgreb, for hvilket der blev udbetalt Programgodtgørelse.

3.9. Bortset fra som udtrykkeligt anført i dette punkt kan WCP-deltagere ikke kombinere Programgodtgørelsen med andre ydelser, som Producenten tilbyder, herunder garantiydelser. Udbetaling af Programgodtgørelsen fratager en WCP-deltager muligheden for at få udbetalt yderligere ansøgte ydelser i henhold til Producentens eventuelle andre garanti- eller ydelsesprogrammer vedrørende de pågældende Omfattede Mia® Diamond-produkter, herunder med hensyn til eventuelle indgreb udført, før Programgodtgørelsen udbetales. Uanset foranstående vil en WCP-deltager fortsat være berettiget en Programgodtgørelse, hvis den pågældende WCP-deltager (eller dennes kirurg) ansøger om og får udbetalt garantiydelser eller andre ydelser fra Producenten i henhold til Producentens til enhver tid værende ordninger, idet Gyldighedsperioden dog ikke vil blive forlænget i sådanne tilfælde. Mere specifikt betyder det, at hvis en WCP-deltager vederlagsfrit får indsat et erstatningsimplantat i henhold til Producentens garantiordning, som dækker de oprindelige Omfattede Mia® Diamond-produkter, beregnes Gyldighedsperioden, inden for hvilken der skal indsendes en ansøgning for at være berettiget til en Programgodtgørelse med hensyn til et Omfattet Indgreb, hvorved erstatningsimplantaterne fjernes, fra datoen for implantation af de oprindeligt registrerede Omfattede Mia® Diamond-produkter og ikke fra datoen for implantation af erstatningsimplantaterne, der tilbydes i henhold til Producentens garantiordninger.

4. Separat Program - ingen garanti

Selvom Programmet er omfattet af Mia® Experience-ydelsen, udgør det en selvstændig og separat ordning, som er uden forbindelse til og ikke udgør en del af de særskilte garantier, der ydes for Omfattede Mia® Diamond-produkter. De Omfattede Mia® Diamond-produkter kan være omfattet af Producentens standardgarantiordninger, som ikke påvirkes af dette Program. For garantivilkårenes fulde ordlyd henvises til: miafemtech.com/legal/mia-comprehensive-coverage.

Programmet er desuden uafhængigt af en mellem WCP-deltageren og tredjeparter, herunder læger eller klinikker, indgået kontakt vedrørende kirurgiske ydelser til WCP-deltageren, og begrænser eller udelukker ikke nogen garantier eller erklæringer, der er afgivet i henhold til sådanne kontrakter. Producenten er ikke part i nogen kontrakt mellem WCP-deltageren og tredjeparter, herunder vedrørende kirurgiske ydelser med henblik på implantation eller fjernelse af Omfattede Mia® Diamond-produkter, ligesom Producenten heller ikke rådgiver eller på anden måde påvirker sådanne tredjeparter eller WCP-deltagerne med hensyn til kirurgiske ydelser i forbindelse med Producentens produkter. Programmet er tiltænkt som en tillægsydelse til at fremme WCP-deltagernes sundhed og velbefindende og er ikke tiltænkt som og skal i det videst mulige omfang, lovgivningen tillader det, ikke fortolkes som, promoverende praksis, returkommission, rabat eller belønning.

5. Udførende Kirurger – fast udbetalingsbeløb

I visse jurisdiktioner kan WCP-deltagerne muligvis finde potentielle Udførende Kirurger via Producentens søgedatabase over læger, som er tilgængelig her: miafemtech.com/clinic-finder. For at undgå tvivl bemærkes, at listen over læger og klinikker i Producentens søgedatabase ikke er fuldstændig eller udtømmende, og Producenten garanterer ikke, at de oplysninger, der er opgivet af tredjepartsklinikker på Producentens hjemmeside, er opdaterede eller korrekte. WCP-deltagere skal verificere alle oplysninger, herunder priser og omkostninger forbundet med fjernelse af Mia® Diamond-produkter, direkte hos den klinik, de har valgt. Producenten reklamerer ikke for, godkender, favoriserer eller anbefaler ikke bestemte læger og yder ikke lægefaglig rådgivning, baggrunds- eller autorisationstjek eller anbefalinger. Producenten eller dennes tilknyttede virksomheder eller repræsentanter hæfter under ingen omstændigheder og er under ingen omstændigheder ansvarlige for udførelsen af kliniske indgreb foretaget af tredjeparts sundhedspersonale, herunder, men ikke begrænset til, krav vedrørende lægefejl. Med forbehold for pkt. 3.7 ovenfor kan enhver læge, som opfylder disse Vilkår og Betingelser og bekræfter, at oplysningerne i Ansøgningen er sande og korrekte, blive godkendt som Udførende Kirurg i forbindelse med dette Program, herunder læger, der ikke optræder i onlinesøgedatabasen.

WCP-deltagere opfordres til at søge rådgivning hos en autoriseret læge med henblik på klinisk vurdering, patientsikkerhed og egnethed til at få foretaget et medicinsk indgreb, potentielle risici og fordele ved et Omfattet Indgreb, rekonvalescenstid efter indgreb, ordination af medicin eller anæstesi, og dertil knyttede forhold mv. Den enkelte WCP-deltagers læge bør anvise, om yderligere behandling er eller ikke er nødvendig eller tilrådelig i forbindelse med et Omfattet Indgreb, enten af sundhedsmæssige eller æstetiske årsager.

Producenten hverken fastsætter eller påvirker en læges omkostninger forbundet med indgreb eller ydelser, faste omkostninger eller facilitetsomkostninger. Programgodtgørelsen fastsættes uafhængigt af den samlede udgift til det Omfattede Indgreb. WCP-deltagerne opfordres således til at drøfte alle behandlings-, medicin- og facilitetsomkostninger med en eller flere læger i forbindelse med ansøgning om Programgodtgørelsen. Producenten er ikke ansvarlig over for nogen WCP-deltager eller tredjepart for omkostninger forbundet med indgreb (herunder fjernelse af Mia® Diamond-produkterne), der ikke er dækket eller omfattet af Programgodtgørelsen, eller for hvilke en Ansøgning er blevet afvist på grund af manglende opfyldelse af disse Vilkår og Betingelser.

6. Procedure for Ansøgning

WCP-deltagere kan indsende en ansøgning om Programgodtgørelse (en “Ansøgning”) her: miafemtech.com/contact. Både WCP-deltageren og den Udførende Kirurg skal verificere kriterierne i pkt. 2 og 3 ovenfor som led i proceduren for Ansøgning. Producenten kan efter eget skøn kræve, at der indsendes understøttende dokumentation til validering af og/eller dokumentation for dækningskriterier, at der ikke foreligger udelukkelseskriterier, eller at gældende lovgivning eller regler er overholdt forud for godkendelse af en Ansøgning. For at være berettiget til en Programgodtgørelse skal alle Ansøgninger være indsendt inden udløbet af Gyldighedsperioden, og der skal være indsendt komplette verificeringsoplysninger senest 180 dage efter udløbet af Gyldighedsperioden.

Alle Ansøgninger gennemgår en indledende prækvalifikationskontrol, som i tilfælde af godkendelse efterfølges af indsendelse af et verificeringsdokument efter det Omfattede Indgreb, der bekræfter berettigelsen til at få udbetalt Programgodtgørelsen.

Som led i den indledende prækvalifikation i proceduren for Ansøgning skal WCP-deltageren blandt andet indsende:

  • Nøjagtig(e) oplysninger eller dokumentation til verificering af WCP-deltagerens identitet, indsættelse af Omfattede Mia® Diamond-produkter og rettidig registrering til Programmet inden for Registreringsfristen, som f.eks. udstyrets serie- og partinumre og e-mailadresse til registrering. Sådanne oplysninger kan indhentes fra elektroniske fortegnelser, transponderudskrifter samt købs- og leveringsfortegnelser for Omfattede Mia® Diamond-produkter med hjælp fra den læge, der udførte implantationen
  • Oplysninger om stedet, hvor WCP-deltageren fik indsat Mia®-produktet, og stedet, der foreslås til fjernelsen, med henblik på at verificere, at disse ligger inden for det geografiske dækningsområde
  • Navn, klinikadresse, telefonnummer og e-mailadresse på den Udførende Kirurg med henblik på at bekræfte, at den Udførende Kirurg ikke er en Ekskluderet Klinik
  • En tilkendegivelse om, at WCP-deltageren ikke har planer om at få og ikke får udskiftet eller ombyttet brystimplantater i forbindelse med fjernelsen eller på noget tidspunkt i fremtiden
  • Bekræftelse af, at fjernelsen ikke er dækket af private eller offentlige forsikrings- eller refusionsordninger eller lignende.

Som led i verificeringstrinnet i proceduren for Ansøgning skal den enkelte WCP-deltager og den udvalgte Udførende Kirurg blandt andet bekræfte, at alle faktuelle oplysninger i Ansøgningen er sande og korrekte, at der på behørig vis er udført et Omfattet Indgreb inden for Gyldighedsperioden, at fjernelsen ikke er omfattet af forsikrings- eller refusionsordninger inden for sundhedsområdet, samt at WCP-deltageren ikke har fået udskiftet eller ombyttet brystimplantater hos den Udførende Kirurg eller nogen anden læge i forbindelse med fjernelsen eller på anden måde. Den enkelte WCP-deltager og den Udførende Kirurg skal desuden bekræfte den angivne betalingsmodtager for Programgodtgørelsen og den bankkonto, hvortil Programgodtgørelsen skal indbetales. Producenten kan efter eget skøn kræve dokumentation for faktura eller anden dokumentation, der bekræfter udførelsen af og/eller udgiften til det Omfattede Indgreb.

Producenten vil gøre sig kommercielt rimelige bestræbelser på at træffe en afgørelse for så vidt angår berettigelse i henhold til prækvalifikation og/eller endelig verificering og godkendelse af Ansøgningen senest femten (15) arbejdsdage efter fuldstændig og nøjagtig indsendelse af alle oplysninger, der er påkrævet i henhold til proceduren for Ansøgning og dertilhørende formularer. Hvis nogen af de påkrævede berettigelses- eller verificeringsoplysninger mangler eller er ufuldstændige eller kræver yderligere gennemgang eller verificering, vil Producenten gøre op til tre (3) forsøg på at kontakte WCP-deltageren via den af WCP-deltageren oplyste e-mailadresse med henblik på at få afklaret de manglende, ufuldstændige eller understøttende oplysninger, der er nødvendige, for at Producenten kan træffe en afgørelse i henhold til disse Vilkår og Betingelser. Hvis der ikke er modtaget svar efter tredje forsøg, eller hvis WCP-deltageren ikke indsender alle de påkrævede oplysninger inden for en rimelig periode på maksimalt 180 dage efter Gyldighedsperiodens udløb, vil Producenten afvise og lukke Ansøgningen med forbehold for den pågældende WCP-deltagers lovfæstede rettigheder i henhold til gældende lovgivning. Den enkelte WCP-deltager er ansvarlig for at foranledige, at den valgte Udførende Kirurg rettidigt udfylder og indsender de(n) ansøgningsformular(er), der skal indsendes af den Udførende Kirurg. Der vil ikke blive udbetalt nogen Programgodtgørelse, medmindre den Udførende Kirurg har indsendt dokumentation for det Omfattede Indgreb.

Producenten forbeholder sig retten til at undersøge og anmode om yderligere bevis og dokumentation, særligt i tilfælde af et større antal Ansøgninger omhandlende en bestemt læge eller klinik. Den yderligere tid, der måtte medgå til sådan undersøgelse og anmodning påvirker ikke WCP-deltagerens Ansøgning.

WCP-deltagerne og deres læger kan anmode om support og vejledning i afgivelse af de nødvendige oplysninger og verificeringsdokumentation her: miafemtech.com/contact. Producenten opfordrer WCP-deltagerne til at indsende og afklare eventuelle spørgsmål vedrørende deres berettigelse til udbetaling i henhold til Programmet, inden de booker tid til fjernelse.

7. Betaling

Med forbehold for de kriterier og undtagelser, der er angivet i disse Vilkår og Betingelser, vil Programgodtgørelsen blive udbetalt med det laveste beløb af: (a) USD 1.500 (skriver et tusind fem hundrede amerikanske dollars) eller (b) det faktiske honorar, der af beregnes den Udførende Kirurg (som omregnet til amerikanske dollars ved anvendelse af de af Producentens bank oplyste omregningskurser). Producenten udbetaler Programgodtgørelsen senest tres (60) kalenderdage efter Producentens endelige godkendelse og verificering af en Ansøgning. Forud for det Omfattede Indgreb skal WCP-deltageren og den Udførende Kirurg aftale, om Programgodtgørelsen skal udbetales i form af refusion til enten WCP-deltageren eller den Udførende Kirurg.

Producenten udbetaler Programgodtgørelsen ved elektronisk overførsel eller bankoverførsel i amerikanske dollars, som af modtagerens bank eller et formidlende pengeinstitut kan omregnes til den modtagende banks lokale valuta. Producenten betaler alle omkostninger, der måtte blive opkrævet af Producentens bankforbindelse(r) i forbindelse med udbetaling af Programgodtgørelsen. WCP-deltageren (eller den Udførende Kirurg, alt efter omstændighederne) skal betale alle gebyrer, der måtte blive opkrævet, eller fradrag, der måtte blive foretaget, af vedkommendes egen bank og af eventuelle tredjepartspengeinstitutter, der måtte være involveret i overførslen, herunder omkostninger eller fradrag relateret til valutaomregning. Producenten er ikke ansvarlig for nogen risici forbundet med valutakursudsving, betalende eller modtagende bankers omregningskurser, gebyrer pålagt elektronisk overførsel eller andre gebyrer opkrævet af den bank, der modtager Programgodtgørelsen, eller eventuelle formidlende pengeinstitutter.

WCP-deltageren er eneansvarlig for afgivelse af nøjagtige og fuldstændige oplysninger i forbindelse med proceduren for Ansøgning vedrørende betalingsmodtagers bankkonto, hvortil Programgodtgørelsen skal indbetales. Producenten er ikke ansvarlig for eventuelle fejl, det være sig trykfejl eller andre fejl, i betalingsmodtagers oplysninger eller i fejlanvisning af midler på grund af sådanne fejl. Den eneste forpligtelse, der påhviler Producenten i forbindelse med udbetaling af Programgodtgørelsen, er, at Producenten skal foranledige elektronisk overførsel eller på anden måde sikre overførsel af Programgodtgørelsen i henhold til de specifikke betalingsoplysninger, der er angivet i verificering af Ansøgningen. Producenten er ikke forpligtet til at refundere en betaling, tilbagesøge tabte eller fejlagtigt anviste midler eller foretage dobbeltoverførsel af beløb, som betalingsmodtageren ikke har modtaget, medmindre dette skyldes en fejl, der udelukkende og direkte kan tilskrives Producenten. Producenten er ikke ansvarlig for betalinger eller gæld mellem en WCP-deltager og dennes Udførende Kirurg. Hvis Programgodtgørelsen udbetales direkte til en WCP-deltager, er den pågældende WCP-deltager eneansvarlig for at foranledige fuld betaling til sin Udførende Kirurg af de omkostninger, der er forbundet med det Omfattede Indgreb. Hvis Programgodtgørelsen udbetales til den Udførende Kirurg, skal WCP-deltageren koordinere direkte med den Udførende Kirurg med henblik på at sikre passende kreditering af faktura eller konto.

Hvis Producenten finder, at Programgodtgørelsen er i strid med gældende lovgivning i WCP-deltagerens jurisdiktion, kan Producenten efter eget skøn tilbyde rabatkupon, værdibevis, gavekort, indbetaling på klinikkonto eller tilsvarende alternativ værdi i stedet for Programgodtgørelsen eller afvise anmodningen om at få udbetalt Programgodtgørelsen uden at ifalde bod eller erstatning.

WCP-deltageren er eneansvarlig for betaling af skatter og skatteforpligtelser i forbindelse med udbetaling af Programgodtgørelsen eller modværdien heraf og skal betale enhver form for indkomstskat, merværdiafgift, stempelafgift eller lignende skatter og afgifter, som skal betales i henhold til gældende lovgivning eller skattelove i WCP-deltagerens jurisdiktion.

8. Programmets Gyldighedsperiode

For hver enkelt WCP-deltager er ydelsen under Programgodtgørelsen tilgængelig i en periode på to (2) år fra datoen for den oprindelige implantation af et Certificeret Mia® Diamond-produkt (uden hensyntagen til eventuelle datoer for efterfølgende revisionskirurgi) eller en sådan kortere periode, som Producenten måtte beslutte i overensstemmelse med dette punkt (“Gyldighedsperioden”). Med forbehold for gældende lovgivning forbeholder Producenten sig retten til at ændre, annullere, opdatere, opsige, begrænse eller på anden måde afslutte (hver især en “Ændring”) Programmet til enhver tid uden varsel eller samtykke fra WCP-deltageren eller nogen tredjepart og med virkning for WCP-deltagere, som har tilmeldt sig Programmet forud for Ændringen. Medmindre og i det omfang gældende lovgivning ikke tillader Ændring med tilbagevirkende kraft for så vidt angår en bestemt WCP-deltagers sag, er den seneste version af disse Vilkår og Betingelser, der er tilgængelig på Producentens hjemmeside, gældende for og regulerer alle ydelser relateret til Programmet, der er gældende for den pågældende WCP-deltager. Uanset foranstående kan Gyldighedsperioden aldrig være længere end to (2) år regnet fra datoen for WCP-deltagerens første implantation af Omfattede Mia® Diamond-produkter.

Hvis Producenten iværksætter en Ændring, der er gældende for WCP-deltagere, som tidligere har tilmeldt sig Programmet, vil Producenten gøre sig rimelige bestræbelser på at give sådanne WCP-deltagere skriftlig meddelelse om den pågældende Ændring via de e-mailadresser, der er tilknyttet WCP-deltagernes registreringskonti og/eller via Producentens hjemmeside, og de pågældende WCP-deltagere har ret til at opsige deres deltagelse i Programmet efter modtagelse af en sådan meddelelse. Intet i disse Vilkår og Betingelser eller noget andet instrument må fortolkes som en forpligtelse for Producenten til at opretholde Programmet i nogen bestemt periode.

9. Øvrige vilkår

I det videst mulige omfang lovgivningen tillader det, er WCP-deltagernes rettigheder i henhold til Programmet ikke-overdragelige, ikke-kontraktlige og ikke-promoverende. En WCP-deltagers registrering til Programmet omfatter registrering til modtagelse af de på det pågældende tidspunkt tilgængelige programydelser og skaber ikke nogen bindende kontrakt mellem Producenten og en WCP-deltager pr. nogen bestemt dato.

Programmet og disse Vilkår og Betingelser, herunder eventuelle forpligtelser, rettigheder og krav, der måtte opstå som følge heraf eller i forbindelse hermed, eventuelle spørgsmål vedrørende gyldig indgåelse af aftaler i henhold til disse Vilkår og Betingelser, og enhver ændring heraf – uanset den juridiske bevæggrund herfor (f.eks. inden for kontrakt, uden for kontrakt eller på anden måde) – skal udelukkende reguleres af og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Costa Rica, idet der ses bort fra de internationale privatretlige regler, og domstolene i San Jose, Costa Rica, har enekompetence til at afgøre eventuelle tvister. Hvis WCP-deltageren er en forbruger som defineret i forordning (EF) nr. 593/2008, dvs. hvis WCP-deltageren accepterer disse Vilkår og Betingelser ved at tilmelde sig Programmet til et formål, som kan anses for at være uden for dennes erhverv eller profession, vil foranstående lovvalgbestemmelse ikke fratage WCP-deltageren den beskyttelse, som vedkommende er berettiget til i henhold til bestemmelser, som ikke kan fraviges ved aftale i medfør af lovgivningen i det land, hvor WCP-deltageren har sit sædvanlige opholdssted. Kun i en sådan situation vil WCP-deltagere være berettigede til at indbringe sager for domstolene der, hvor de har deres sædvanlige opholdssted.

My Breast Harmony