Yasal

Mia® Woman’s Choice Program
Hüküm ve Koşullar

Bu belge ("Hüküm ve Koşullar") Mia® Woman’s Choice Program ("Program") şartlarını, koşullarını ve program kapsamındaki talep prosedürünü açıklamaktadır. Bu Hüküm ve Koşullar çerçevesinde Programdan, kayıtlı merkezi 4th Street, Coyol Free Zone #B15, Alajuela 20102, Kosta Rika adresinde bulunan Establishment Labs S.A. ve bağlı kuruluşları (topluca "Üretici") tarafından sunulmakta olup doğrudan Üretici'den veya yetkili dağıtım ortaklarından özel olarak Mia® markalı deneyim teklifi aracılığıyla satın alınan ve bu durum Programa kayıt olanağı sağlayan ürün seri numaralarıyla kanıtlanan Mia® Diamond'lar ("Şartları Sağlayan Mia® Diamond'lar") implante edilen bireyler ("WCP Katılımcıları") yararlanabilir. Program, bir WCP Katılımcısının (aşağıda tanımlanan) Program Geçerlilik Süresi boyunca Şartları Sağlayan Mia® Diamond'ları çıkarmayı seçmesi durumunda bu Hüküm ve Koşullarda belirtilen mali desteği sağlayarak WCP Katılımcılarının tercihini desteklemeyi amaçlamaktadır. Bu Hüküm ve Koşullarda yer alan uygunluk ve kayıt gerekliliklerinin tam olarak yerine getirilmesi ve Geçerlilik Süresinin yürürlükte kalması koşuluyla WCP Katılımcıları için Programa katılmanın ek bir maliyeti yoktur.

1. Program Hakkında Genel Bilgiler & Program Kredisi

Program kapsamında ve bu Hüküm ve Koşullar çerçevesinde, herhangi bir nedenle (aşağıda Bölüm 2'de tanımlanan) Şartları Sağlayan Çıkarma yaptırmayı seçen ve şartları sağlayan bir WCP Katılımcısı, aşağıda daha ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, söz konusu Şartları Sağlayan Çıkarma işleminin maliyeti için mali destek ("Program Kredisi") alabilir. Yasaların sınırladığı veya yasakladığı durumlar haricinde, Program Kredisi, bin beş yüz ABD dolarına (1500 ABD doları) kadar bir ödemeyi veya Üretici tarafından tamamen kendi takdirine bağlı olarak belirlenen fiili ödeme tarihinde geçerli olan kur üzerinden yerel para birimindeki karşılığını içerecek olup, kur dalgalanmaları veya banka işlem ücretleri için herhangi bir geri ödeme yapılmayacaktır. Program Kredisi hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki Bölüm 7'ye (Ödeme) bakınız. Yasal olarak izin verildiği ve Üretici tarafından yetkilendirildiği durumlarda, bir WCP Katılımcısı, Şartları Sağlayan Mia® Diamond'ların Çıkarılmasıyla ilgili masrafları doğrudan karşılamak için Program Kredisinin lisanslı bir tıbbi uzmana veya kliniğe ödenmesini de isteyebilir.

2. Şartlara Uygunluk

Bir WCP Katılımcısının Program Kredisi almaya uygunluğu tamamen aşağıdaki kriterlere ve aşağıda Bölüm 6'da belirtilen Talep prosedürüne uymasına bağlıdır. Aşağıdaki tüm uygunluk koşullarını karşılayan ve aşağıdaki 3. Bölüm kapsamında başka türlü hariç tutulmayan Şartları Sağlayan Mia® Diamond'ların çıkarılmasına yönelik bir prosedür "Şartları Sağlayan Çıkarma" olarak anılacaktır.

2.1. Her WCP Katılımcısı, orijinal implantasyon prosedürünü takip eden doksan (90) takvim günü ("Son Kayıt Tarihi") içinde Şartları Sağlayan Mia® Diamond'larının kaydının kendisi veya Mia® Sertifikalı Kliniği tarafından önceden yapılmasını ve e-posta yoluyla onaylanmasını sağlamalı veya miafemtech.com/tr/contact adresinden Mia® Tüketici Hizmetleri ekibinden yardım talep etmelidir. Mia® Sertifikalı Klinik personeli tarafından yönetilmiş olsa bile kayıt sürecini kabul etme veya onaylamaya, 90 günlük Son Kayıt Tarihine uymaya ve Kaydın Son Kayıt Tarihinden önce gerçekleştiğinden emin olmak için Mia® Sertifikalı Plastik Cerrahtan veya Mia® Sertifikalı Klinikten alınan Şartları Sağlayan Mia® Diamond'ların seri numaralarını account.miafemtech.com/s/login/ web sitesi aracılığıyla Mia® Profil hesabında doğrulamaya ilişkin sorumluluk sadece ve sadece WCP Katılımcısına aittir. Hiçbir durumda yanlış e-posta adresi, Önemsiz/SPAM filtreleme, hizmet seviyesi kesintisi veya diğer faktörler nedeniyle herhangi bir çevrimiçi kayıt bağlantısının bir WCP Katılımcısına başarılı bir şekilde iletilememesinden Üretici veya temsilcileri sorumlu tutulamaz. WCP Katılımcısı, Son Kayıt Tarihinden önce kayıtla ilgili yardım talep etmek için miafemtech.com/tr/contact adresindeki web sitesi üzerinden bir kayıt destek isteği gönderebilir. Ne Üretici ne de temsilcileri, kayıt için kullanılacak Mia® Diamonds seri numaraları veremez. Zira bu numaralar yalnızca Çıkarma İşlemini Gerçekleştiren Plastik Cerrahtan alınabilir.

2.2. Programa kaydolan ve/veya herhangi bir Hak Talebinde bulunan her WCP Katılımcısı bu Hüküm ve Koşullara tam olarak uymayı kabul ve taahhüt etmiş olur.

2.3. Bir WCP Katılımcısının Program Kredisini talep edebilmesi için Şartları Sağlayan Mia® Diamond'ları tamamen ve kalıcı olarak çıkarttırmayı seçmesi ve Geçerlilik Süresi içinde Şartları Sağlayan Çıkartma işlemini gerçekleştirmesi gerekir.

2.4. Tamamen veya kısmen özel, kamu, devlet veya sosyal sigorta yardımları veya geri ödemeleri tarafından karşılanan herhangi bir Mia® Diamond çıkarma prosedürü açıkça Programın dışında tutulur ve Program Kredisi başvurusuna hak kazanamaz.

2.5. WCP Katılımcısının iki (2) Şartları Sağlayan Mia® Diamond almış olduğu durumlarda Program Kredisine hak kazanabilmek için Şartları Sağlayan Mia® Diamond'ların her ikisinin de çıkarılması gerekir.

2.6. WCP Katılımcısı (herhangi bir üreticiden) herhangi bir yedek, ikame, yeni veya alternatif meme implantı alma, fiilen alma veya bunları içeren bir revizyon ameliyatı geçirme niyetinde olmamalı ve Şartları Sağlayan Mia® Diamond'ları çıkartarak süresiz olarak meme implantsız kalma niyetinde olmalıdır.

2.7. Dolandırıcılık, yanlış beyan ve suistimali önlemek için Mia® Diamond çıkarma prosedürü, Talep formlarında belirtildiği gibi bu Hüküm ve Koşullara bağlılıklarını teyit eden uygun niteliklere sahip ve lisanslı tıp uzmanları tarafından gerçekleştirilmelidir (her biri ","). Daha fazla bilgi için aşağıda 5. Bölüme bakınız.

3. İstisna ve Sınırlamalar

Aşağıdaki durumlar Program kapsamı dışındadır:

3.1. Program, ilgili implantlar Üreticinin sistemlerinde veya kayıtlarında başarılı bir şekilde kaydedilmiş olsa bile (Japonya da dâhil olmak üzere) Mia® marka deneyiminin sunulmadığı herhangi bir ülkede, veya Mia® Diamonds veya diğer meme implantlarını Üretici tarafından Mia® markalı deneyimi sunmak üzere yetkilendirilmemiş cerrahlardan veya dağıtım kanallarından alan herhangi bir kişi için geçerli değildir. Mia® markalı deneyim dışında alınan Mia® Diamonds veya diğer meme implantlarının kaydı, yalnızca aksi durumlarda geçerli Üretici destek programları açısından geçerli olacaktır ve kayıt sahibi, bu Hüküm ve Koşullarda tanımlandığı şekilde bir "WCP Katılımcısı" teşkil etmeyecektir.

3.2. Program, yasalarla yasakladığı yerlerde geçersiz olup nakit değeri yoktur. Program kaydı için uygunluğu teyit amacıyla Mia® Prosedürünün yeri kontrol edilecektir. Bir Hak Talebinin açılması ve Program Kredisinin alınması bağlamında, Çıkarma İşlemini Gerçekleştiren Cerrah veya WCP Katılımcısına verilecek Program Kredisi için geçerli yasalara uygunluğun doğrulanması amacıyla duruma göre çıkarma işleminin yapıldığı yer ve/veya WCP Katılımcısının ikametgahı kontrol edilecektir. Yukarıdaki hususlara dayanarak ve yasalar ya da bu Hüküm ve Koşullar tarafından yasaklanmış olsun olmasın, bir WCP Katılımcısının kendi coğrafi bölgesinde Program Kredisine kaydolmaya ya da almaya uygun olmaması halinde, Talep her iki durumda da reddedilecektir.

3.3. Program Kredisi hiçbir durumda Şartları Sağlayan Kaldırma işleminden önce ödenmez. Program Kredisi almak isteyen WCP Katılımcılarının, orijinal Şartları Sağlayan Mia® Diamond'ların teslim alınması, Son Kayıt Tarihinden önce geçerli Program kaydı, bölge bağlamında istisna söz konusu olmaması, Geçerlilik Süresinin devamlılığı, Hariç Tutulan bir Kliniğin kullanılmaması ve burada belirtilen diğer Şartları Sağlayan Çıkarma kriterleri de dâhil olmak üzere uygunluğu teyit etmek için aşağıda Bölüm 6'da belirtilen Talep prosedürünün ön yeterlilik kısmını tamamlamaları teşvik edilmektedir. Şüpheye mahal vermemek adına, Program Kredisine hak kazanmak için Şartları Sağlayan Çıkarma işleminin Geçerlilik Süresi içinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

3.4. Program, Üreticinin o sırada geçerli olan Kullanım Talimatlarına (DFU) ve Şartları Sağlayan Mia® Diamond'lar için geçerli cerrahi prosedür kılavuzlarına uyulmadan kullanılan Şartları Sağlayan Mia® Diamond'lar ve gerçekleştirilen Mia® Diamond çıkarma işlemleri için geçerli olmayacaktır.

3.5. Program yalnızca Mia® Diamonds'ın tamamen ve kalıcı olarak çıkarılmasına yönelik cerrahi prosedür için geçerlidir. WCP Katılımcıları, bu Hüküm ve Koşulları onaylamakla, tıbbi uzmanın kararına göre gerekli veya uygun olabilecek (Şartları Sağlayan Mia® Diamond'ların değiştirilmesi veya revizyonu veya diğer tıbbi veya cerrahi prosedürler gibi) ve Program veya Program Kredisi kapsamında olmayan başka prosedürler olabileceğini kabul ederler.

3.6. Program, Şartları Sağlayan Mia® Diamond'ların çıkarılmasının tamamen veya kısmen özel sigorta veya kamu sigortası, geri ödeme sistemi veya benzer bir plan tarafından karşılanması durumunda geçerli olmayacaktır. Bu nedenle Üretici, Şartları Sağlayan İmplantların çıkarılmasını kapsayan tamamen veya kısmen özel sigorta veya kamu sigortası, geri ödeme sistemi veya benzer bir programdan yararlanan herhangi bir WCP Katılımcısına Program Kredisi verilmesini reddedecektir. Üretici, Şartları Sağlayan Mia® Diamond'ların çıkarılması için özel sigorta veya kamu sigortasından, geri ödeme sisteminden veya benzer bir programdan yararlanan WCP Katılımcıları ile ilgili olarak sağlanan herhangi bir tutarı soruşturma ve bunlara ilişkin iade talep etme hakkını saklı tutar.

3.7. Program, bu Hüküm ve Koşullara bağlı kalarak çalışan Çıkarma Cerrahları tarafından gerçekleştirilen Şartları Sağlayan Çıkarma prosedürleri için geçerlidir. Üretici, tamamen kendi takdiri doğrultusunda, Program Kredisini (a) (i) ilgili WCP Katılımcısının bulunduğu yerde Şartları Sağlayan Çıkarma prosedürlerini gerçekleştirme lisansına sahip olmayan, (ii) herhangi bir devlet sağlık programından men edilmiş, ihraç edilmiş veya tıp veya cerrahi uygulama, kamu veya özel fonlara yönelik dolandırıcılık veya suistimal, yolsuzluk veya rüşvet, ahlaki çöküntü suçları, mevzuat ihlalleri (tıbbi cihazların veya ilaçların etiket dışı kullanımı dâhil) veya şiddet suçları ile ilgili herhangi bir disiplin cezası veya yasal yaptırıma tabi tutulmuş, (iii) münhasıran Üreticinin mutlak takdirine göre Program ve/veya herhangi bir Üretici garantisi ile ilgili dolandırıcılık veya suistimal yaptığından şüphelenilen veya (iv) münhasıran Üreticinin mutlak takdirine göre hasta güvenliğini tehlikeye atma (örn. hasta şikayetleri veya benzer kanıtların bir sonucu olarak) ve/veya Üreticinin ürünlerinin güvenli ve etkili kullanımı noktasında endişe doğuran bir tıbbi uzman veya kliniğe ("Hariç Tutulan Klinik"); veya (b) doğrudan doğruya Hariç Tutulan bir Klinikte Şartları Sağlayan Mia® Diamond'ları çıkarttırmayı seçen herhangi bir WCP Katılımcısına ödemeyi reddedebilir. Bir WCP Katılımcısının Talebinin aşağıda Bölüm 6'da belirtilen Talep prosedürünün ön yeterlilik aşamasında yalnızca Hariç Tutulan bir Kliniğin Çıkaran Cerrah olarak seçilmesi nedeniyle reddedilmesi halinde, söz konusu WCP Katılımcısı alternatif bir Çıkaran Cerrah seçtikten sonra Program Kredisi için yeniden başvurabilir. Program Kredisi için uygunluğu korumak amacıyla çıkarma prosedürünü uygulamadan önce bir Talep açarak ve Üreticinin ön yeterlilik değerlendirmesini alarak Çıkaran Cerrahın Hariç Tutulan Klinik olmadığını doğrulamak tamamen WCP Katılımcısının sorumluluğundadır.

3.8. Üretici, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, daha önce bir Program Kredisi ödemesinin yapılmış olduğu Şartları Sağlayan bir Çıkarma işleminden geçtikten sonra herhangi bir zamanda yeni Şartları Sağlayan Mia® Diamond'lar (bir Üretici garantisi veya değiştirme programının bir parçası olarak alınan implantlar hariç) satın almayı seçen herhangi bir WCP Katılımcısı da dâhil olmak üzere herhangi bir bireysel WCP Katılımcısına birden fazla Program Kredisi verilmesini reddetme hakkını saklı tutar.

3.9. Bu paragrafta açıkça belirtilen durumlar haricinde, WCP Katılımcıları Program Kredisini garanti hizmetleri de dâhil olmak üzere Üretici tarafından sunulan diğer avantajlarla birleştiremezler. Program Kredisinin verilmesi, bir WCP Katılımcısını, Program Kredisinin verilmesinden önce gerçekleştirilen herhangi bir prosedürle ilgili olanlar da dâhil olmak üzere, ilgili Nitelikli Mia® Diamonds ile ilgili olarak başka herhangi bir Üretici garantisi veya yardım programı kapsamında talep edilen ek yardımları almaktan men edecektir. Yukarıda belirtilenlere bakılmaksızın, bir WCP Katılımcısının (veya cerrahının) Üreticinin garanti hizmetleri veya zaman zaman Üreticinin politikaları kapsamında sunulan diğer yardımlar için başvurması ve bunları alması halinde Program Kredisi için uygunluğu sürer. Ancak bu gibi durumlarda Geçerlilik Süresi uzatılmayacaktır. Daha açık bir ifadeyle, bir WCP Katılımcısının orijinal Şartları Sağayan Mia® Diamond'ları kapsayan herhangi bir Üretici garanti programı kapsamında herhangi bir ücretsiz yedek implant alması durumunda, yedek implantların çıkarılmasına yönelik Şartları Sağlayan Çıkarma işlemiyle ilgili olarak bir Program Kredisine hak kazanmak üzere bir Talep prosedürünü tamamlamak için geçerli Geçerlilik Süresi, Üreticinin garanti programları kapsamında sunulan yedek implantların implantasyon tarihinden itibaren değil, orijinal olarak tescil edilen Şartları Sağlayan Mia® Diamond'ların implantasyon tarihinden itibaren hesaplanacaktır.

4. Bağımsız Program; Garanti Olmaması

Program, Mia® markalı deneyim teklifinin bir parçası olarak sunulmakla birlikte, Şartları Sağlayan Mia® Diamonds için verilen ayrı garantilerle ilgisi olmayan ve bu garantilerin bir parçası olmayan bağımsız ve tek başına bir uygulamadır. Şartları Sağlayan Mia® Diamond'lar Üreticinin, bu Programdan etkilenmeyen standart garanti programlarına tabi olabilir. Garanti koşullarının tamamı için şu adresi ziyaret edebilirsiniz: miafemtech.com/tr/legal/mia-comprehensive-coverage.

Program ayrıca, WCP Katılımcısı ile WCP Katılımcısına cerrahi hizmet sağlayan tıbbi uzmanlar veya kurumlar da dâhil olmak üzere üçüncü taraflar arasındaki her türlü sözleşmeden ayrı olup, bu tür sözleşmeler kapsamında oluşturulan hiçbir garanti veya beyanı sınırlandırmaz veya hariç tutmaz. Üretici, WCP Katılımcısı ile üçüncü taraflar arasında Şartları Sağlayan Mia® Diamond'ların implantasyonu veya çıkarılmasına ilişkin cerrahi hizmetler de dâhil olmak üzere herhangi bir hususta yapılan sözleşmenin parçası olmadığı gibi, söz konusu üçüncü taraflara veya WCP Katılımcılarına Üreticinin ürünleriyle bağlantılı herhangi bir cerrahi hizmet konusunda tavsiyede bulunmaz veya onları başka bir şekilde etkilemez. Program, WCP Katılımcılarının sağlık ve refahını desteklemek için ücretsiz bir yardım olarak tasarlanmış olup, yasaların izin verdiği azami ölçüde bir promosyon uygulaması, komisyon, indirim veya ödül olarak yorumlanamaz ve yorumlanmamalıdır.

5. İmplant Çıkaran Cerrahlar; Sabit Destek Tutarı

Belirli ülkelerde WCP Katılımcıları, miafemtech.com/tr/clinic-finder adresindeki Üreticinin aranabilir tıbbi uzman bulma veritabanı aracılığıyla potansiyel İmplant Çıkarma Cerrahlarını bulabilirler. Şüpheye mahal vermemek adına, Üreticinin aranabilir veri tabanı, bu kapsamdaki doktor ve kliniklerin eksiksiz veya tam bir listesi değildir ve Üretici, web sitesinde üçüncü taraf klinisyenler tarafından sunulan bilgilerin güncel veya doğru olduğunu garanti edemez. WCP Katılımcıları, fiyatlandırma ve Mia® Diamond çıkarma maliyetleri de dâhil olmak üzere tüm bilgileri bizzat seçtikleri klinisyen ile teyit etmelidir. Üretici, herhangi bir tıp uzmanını desteklemez, onaylamaz, kayırmaz veya tavsiye etmez ve herhangi bir tıbbi tavsiye, geçmiş veya lisans kontrolü veya öneri sunmaz. Üretici veya bağlı kuruluşları ya da temsilcileri, herhangi bir klinik prosedürün üçüncü taraf bir sağlık uzmanı tarafından gerçekleştirilmesiyle ilgili olarak yanlış uygulama iddiaları da dâhil olmak üzere hiçbir durumda yükümlü veya sorumlu tutulamazlar. Yukarıda Bölüm 3.7 hükümleri dairesinde, çevrimiçi konum belirleyici veri tabanında listelenmeyen hekimler de dâhil olmak üzere, bu Hüküm ve Koşullara uyan ve Talep verilerini doğru ve dürüst bir şekilde sunduğunu teyit eden tüm tıbbi uzmanlar Programın amaçları çerçevesinde İmplant Çıkarma Cerrahı olarak nitelendirilebilir.

WCP Katılımcıları, klinik değerlendirme, hasta güvenliği ve herhangi bir tıbbi prosedüre uygunluk, herhangi bir Şartları Sağlayan Çıkarma işleminin potansiyel riskleri ve faydaları, prosedür sonrası iyileşme süreleri, ilaç veya anestezi reçetesi ve ilgili konularda lisanslı bir tıp uzmanından tavsiye almaya teşvik edilir. Her WCP Katılımcısının sağlık hizmeti sağlayıcısı, sağlık veya estetik amaçlı bir Şartları Sağlayan Çıkarma operasyonu ile bağlantılı olarak herhangi bir yardımcı prosedürün gerekli olup olmadığını veya tercih edilip edilmediğini bildirmelidir.

Üretici, herhangi bir tıp uzmanının prosedür veya hizmet maliyetlerini, genel giderlerini veya tesis maliyetlerini belirlemez veya etkilemez. Program Kredisi, Şartları Sağlayan Çıkarma işleminin toplam maliyetinden bağımsız olarak sabittir. Dolayısıyla, WCP Katılımcılarının Program Kredisi talep etmenin yanı sıra tüm prosedür, ilaç ve tesis maliyetlerini bir veya daha fazla tıp uzmanıyla görüşmeleri teşvik edilmektedir. Üretici, herhangi bir WCP Katılımcısına veya üçüncü tarafa karşı, Program Kredisi kapsamında veya Program Kredisi dâhilinde olmayan veya bu Hüküm ve Koşullara uyulmaması nedeniyle ilgili Talebin reddedildiği herhangi bir prosedürün (Mia® Diamond'ların çıkarılması dâhil) maliyetinden sorumlu değildir.

6. Talep Prosedürü

WCP Katılımcıları miafemtech.com/tr/contact adresini ziyaret ederek bir Program Kredisi talebinde ("Talep") bulunabilirler. Hem WCP Katılımcısı hem de İmplantı Çıkaran Cerrah, Talep sürecinin bir parçası olarak yukarıda 2. ve 3. Bölümlerde yer alan kriterleri teyit etmelidir. Üretici, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, herhangi bir Talebi onaylamadan önce herhangi bir uygunluk kriterini, istisna kriterinin geçerli olmadığını veya yürürlükteki mevzuata uygunluğu doğrulamak ve/veya belgelemek için destekleyici belgelerin sunulmasını isteyebilir. Program Kredisine hak kazanabilmek için tüm Talepler Geçerlilik Süresi sona ermeden önce başlatılmalı ve tüm doğrulama ayrıntıları Geçerlilik Süresinin sona ermesini takiben en geç 180 gün içinde sunulmalıdır.

Tüm Talepler, onaylanması halinde, Şartları Sağlayan Çıkarma işleminin ardından Program Kredisi almaya uygunluğun teyit edilmesi için bir doğrulama gönderimi ile takip edilmesi gereken bir ön yeterlilik kontrolüne tabi olacaktır.

Talep prosedüründeki ilk ön yeterlilik adımının bir parçası olarak, WCP Katılımcısı diğer hususların yanı sıra şunları sunmalıdır:

  • WCP Katılımcısının kimliğini, Şartları Sağlayan Mia® Diamond'larını aldığını ve Son Kayıt Tarihinden önce Programa zamanında kaydolduğunu doğrulamak için gereken cihaz seri ve lot numaraları ile kayıt e-posta adresi gibi doğru bilgi veya belgeler. Bu tür bilgiler, implantasyonu gerçekleştiren sağlık uzmanının yardımıyla elektronik kayıtlardan, transponder okumalarından ve Şartları Sağlayan Mia® Diamonds satın alma ve teslimat kayıtlarından elde edilebilir.
  • Coğrafi uygunluğu doğrulamak için WCP Katılımcısının Mia® prosedürünün uygulandığı yer ve çıkarma için önerilen yer.
  • Çıkarma İşlemini Gerçekleştiren Cerrahın Hariç Tutulan bir Klinik olmadığını teyit etmek için Çıkarma İşlemini Gerçekleştiren Cerrahın adı, klinik adresi, telefon numarası ve e-posta adresi.
  • WCP Katılımcısının çıkarma prosedürü ile bağlantılı olarak veya gelecekte herhangi bir zamanda herhangi bir ikame veya yedek meme implantı almayı planlamadığına ve almayacağına dair bir beyan.
  • Çıkarma prosedürünün özel sigorta veya kamu sigortası, geri ödeme sistemi veya benzer herhangi bir program tarafından karşılanmayacağına dair teyit.

Talep prosedüründeki doğrulama adımının bir parçası olarak, her bir WCP Katılımcısı ve belirlenen Çıkarma İşlemini Gerçekleştiren Cerrah, diğer hususların yanı sıra, Talepteki tüm gerçeklerin doğru ve gerçeğe uygun olduğunu, Geçerlilik Süresi içinde Şartları Sağlayan bir Çıkarma İşleminin usulüne uygun olarak tamamlandığını, çıkarma işleminin sigorta veya sağlık programı geri ödemesi kapsamında olmadığını ve WCP Katılımcısının Çıkarma İşlemini Gerçekleştiren Cerrahtan veya başka bir tıp uzmanından çıkarma işlemiyle bağlantılı olarak veya başka bir şekilde yedek veya ikame meme implantı almadığını teyit etmelidir. WCP Katılımcısı ve Çıkarma İşlemini Gerçekleştiren Cerrahın her biri ayrıca Program Kredisinin belirlenen alıcısını ve Program Kredisinin havale edileceği banka hesabını da teyit etmelidir. Üretici, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Şartları Sağlayan Çıkarma işleminin tamamlandığını ve/veya maliyetini belgelemek için fatura veya diğer belgelerin ibrazını isteyebilir.

Üretici, Talep prosedürü kapsamında istenen tüm bilgilerin ve ilgili formların eksiksiz ve doğru bir şekilde sunulmasını takiben on beş (15) iş günü içinde ön yeterlilik uygunluğu ve/veya nihai Talep doğrulaması ve onayı ile ilgili bir karar vermek için ticari açıdan makul çaba gösterecektir. Gerekli uygunluk veya doğrulama bilgilerinden herhangi biri eksik veya noksan ise veya ek inceleme veya doğrulama gerekiyorsa, Üretici, bu Hüküm ve Koşullar uyarınca bir belirleme yapabilmek için eksik veya noksan kalan veya destekleyici ayrıntıları talep etmek amacıyla WCP Katılımcısına söz konusu WCP Katılımcısının belirtilen e-posta adresi aracılığıyla ulaşmak için en fazla üç (3) girişimde bulunacaktır. Üçüncü denemeden sonra yanıt alınamazsa veya WCP Katılımcısı Geçerlilik Süresinin bitimini takiben 180 günü aşmayacak makul bir süre içinde istenen tüm bilgileri sunmazsa, Üretici, söz konusu WCP Katılımcısının yürürlükteki yasalar kapsamındaki yasal hakları çerçevesinde Talebi reddedecek ve kapatacaktır. Her bir WCP Katılımcısı kendi tayin ettiği Çıkarma İşlemini Gerçekleştiren Cerrahın, yine Çıkarma İşlemini Gerçekleştiren Cerrah tarafından sunulması gereken Talep form(lar)ını zamanında doldurup sunmasından sorumludur. Çıkarma İşlemini Gerçekleştiren Cerrah Şartları Sağlayan Çıkarma işleminin doğrulamasını sunmadığı sürece hiçbir Program Kredisi verilmez.

Özellikle belirli bir tıp uzmanı veya tıbbi kurumla bağlantılı olarak çok sayıda Talepte bulunulması durumunda, Üretici inceleme yapma ve ek kanıt ve belgeler talep etme hakkını saklı tutar. Bu tür bir inceleme ve talep için gereken ek süre WCP Katılımcısının Talebini etkilemeyecektir.

Gerekli bilgi ve doğrulama belgelerini sağlama konusunda rehberlik için WCP Katılımcıları ve sağlık uzmanları şu adresten destek talep edebilir: miafemtech.com/tr/contact. Üretici, WCP Katılımcılarını bir çıkarma ameliyatı planlanmadan önce Programa uygunluklarıyla ilgili her türlü soruyu iletmeye ve çözüme kavuşturmaya teşvik eder.

7. Ödeme

Bu Hüküm ve Koşullardaki kriterlere ve istisnalara tabi olarak, aşağıdakilerden az olanı tutarında Program Kredisi ödenir: (a) Bin Beş Yüz ABD doları (1500 ABD doları) veya (b) Çıkarma İşlemini Gerçekleştiren Cerrah tarafından tahsil edilen fiili ücretler (Üreticinin bankasının uyguladığı kur üzerinden ABD dolarına dönüştürülmüş haliyle). Üretici, Program Kredisini bir Talebin nihai onayını ve doğrulamasını takip eden altmış (60) takvim günü içinde aktarır. WCP Katılımcısı ve Çıkarma İşlemini Gerçekleştiren Cerrah, Program Kredisinin bir geri ödeme mahiyetinde WCP Katılımcısına mı yoksa Çıkarma İşlemini Gerçekleştiren Cerraha mı ödeneceği konusunda Şartları Sağlayan Çıkarma İşlemi öncesinde bir mutabakata varacaktır.

Üretici, Program Kredisini, alıcının bankası veya herhangi bir aracı banka tarafından alıcı bankanın yerel para birimine dönüştürülebilecek ABD doları cinsinden havale veya banka transferi yoluyla gönderecektir. Üretici, Program Kredisinin ödenmesiyle bağlantılı olarak kendi bankası/bankaları tarafından tahsil edilen tüm masrafları karşılar. WCP Katılımcısı (veya duruma bağlı olarak Çıkarma İşlemini Gerçekleştiren Cerrah) kendi bankası tarafından ve para birimi dönüşümleriyle ilgili masraflar veya kesintiler de dâhil olmak üzere transferde rol alan üçüncü taraf bankalar tarafından alınan tüm ücretleri ve yapılan kesintileri karşılar. Üretici, herhangi bir kur dalgalanması riskinden, gönderen veya alan bankanın uyguladığı kurlardan, banka havalesi ücretlerinden veya Program Kredisini alan banka veya herhangi bir aracı banka tarafından alınan diğer ücretlerden sorumlu değildir.

WCP Katılımcısı, Talep prosedüründe Program Kredisinin havale edileceği alacaklı banka hesabına ilişkin bilgileri doğru ve eksiksiz bir biçimde sağlamaktan tek başına sorumludur. Üretici, alacaklı bilgilerindeki yazımsal veya başka türlü herhangi bir hatadan veya bu tür bir hata nedeniyle fonların yanlış yönlendirilmesinden sorumlu tutulamaz. Üreticinin Program Kredisinin havalesine ilişkin tek yükümlülüğü, Program Kredisi tutarındaki bir para transferini, Talep doğrulamasında belirtilen alacaklı bilgilerine havale etmek veya başka bir şekilde yatırmak olacaktır. Üreticinin herhangi bir ödemeyi geri çekme, kayıp veya yanlış yönlendirilmiş fonları geri alma veya doğrudan münhasıran Üreticinin hatası dışında herhangi bir nedenle istenen alacaklıya ulaşmayan herhangi bir ödemeyi yineleme yükümlülüğü yoktur. Üretici, bir WCP Katılımcısı ile belirlenen Çıkarma İşlemini Gerçekleştiren Cerrah arasındaki ödemeler veya borçlarla ilgili herhangi yükümlülük üstlenmez. Program Kredisinin doğrudan herhangi bir WCP Katılımcısına havale edildiği durumlarda, söz konusu WCP Katılımcısı Şartları Sağlayan Çıkarma İşlemi ile ilgili tüm masraflar için Çıkarma İşlemini Gerçekleştiren Cerrahın ödemesini eksiksiz olarak yapmaktan tek başına sorumludur. Program Kredisinin Çıkarma İşlemini Gerçekleştiren Cerraha havale edildiği durumda, WCP Katılımcısı ilgili tutarın kendi faturası veya hesabından düşülmesini teminen Çıkarma İşlemini Gerçekleştiren Cerrah ile doğrudan koordinasyon sağlamalıdır.

Üreticinin Program Kredisinin WCP Katılımcısının bulunduğu ülkenin ilgili mevzuatına aykırı olduğunu tespit etmesi halinde, Üretici tamamen kendi takdirine bağlı olarak Program Kredisi yerine indirim kuponu, hediye çeki, hediye kartı, klinik hesap kredisi veya benzer değerde bir alternatif sunabilir veya Program Kredisi talebini herhangi bir ceza veya tazminat ödemeksizin reddedebilir.

Program Kredisi veya eşdeğerinin alınmasıyla ilişkili her türlü verginin veya vergi yükümlülüğünün ödenmesinden WCP Katılımcısı tek başına sorumlu olacak ve WCP Katılımcısının bulunduğu ülkedeki yürürlükteki yasalar veya vergi kanunları uyarınca ödenmesi gereken her türlü gelir vergisi, katma değer vergisi, damga vergisi veya benzer vergiler WCP Katılımcısı tarafından ödenecektir.

8. Program Geçerlilik Süresi

Her bir WCP Katılımcısıyla ilgili olarak Program Kredisi desteği, (daha sonraki revizyon operasyonlarının tarihine bakılmaksızın) Şartları Sağlayan Mia® Diamond'ın ilk implantasyon tarihinden itibaren iki (2) yıl veya Üretici tarafından bu Bölümle tutarlı olarak belirlenen daha kısa bir süre ("Geçerlilik Süresi") boyunca geçerlidir. İlgili mevzuata tabi olmak kaydıyla, Üretici, WCP Katılımcısına veya herhangi bir üçüncü tarafa bildirimde bulunmaksızın veya bunların rızasını almaksızın ve Değişiklikten önce Programa kaydolmuş olan WCP Katılımcıları için de geçerli olmak üzere, Programı istediği zaman değiştirme, iptal etme, güncelleme, sonlandırma, sınırlama veya başka bir şekilde durdurma (her biri bir "Değişiklik") hakkını saklı tutar. Yürürlükteki kanunların belirli bir WCP Katılımcısının durumuna ilişkin olarak geriye dönük Değişiklik yapılmasını yasakladığı durumlarda ve ölçüde, Üreticinin web sitesinde bulunan bu Hüküm ve Koşulların en son versiyonu, söz konusu WCP Katılımcısı için geçerli olan tüm Program desteklerini düzenleyecek ve belirleyecektir. Yukarıda belirtilenlere bakılmaksızın, Geçerlilik Süresi hiçbir durumda WCP Katılımcısının Şartları Sağlayan Mia® Diamond'lar ile ilk implantasyon tarihinden itibaren iki (2) yılı aşmayacaktır.

Üreticinin daha önce Programa kaydolmuş WCP Katılımcıları için geçerli bir Değişiklik başlatması durumunda, Üretici söz konusu Değişikliği WCP Katılımcılarının kayıt hesaplarıyla ilişkili e-posta adresleri ve/veya Üretici web sitesi aracılığıyla söz konusu WCP Katılımcılarına yazılı olarak bildirmek için makul çabayı gösterecektir. Söz konusu WCP Katılımcıları bu tür bir bildirimi aldıktan sonra Programa katılımlarını sona erdirme hakkına sahip olacaktır. Bu Hüküm ve Koşullarda veya başka herhangi bir belgede yer alan hiçbir husus, Üreticinin Programı belirli bir süre boyunca sürdürme yükümlülüğü olarak yorumlanamaz. rued as an obligation of the Manufacturer to maintain the Program for any particular period of time.

9. Diğer Hükümler

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, WCP Katılımcılarının Program kapsamındaki hakları devredilemez, sözleşmeye bağlı değildir ve promosyon amaçlı değildir. Bir WCP Katılımcısının Programa kaydolması, o sırada mevcut olan Program desteklerine katılımı içerir ve Üretici ile herhangi bir WCP Katılımcısı arasında belirli bir tarih itibariyle bağlayıcı bir akit oluşturmaz.

Program ve bu Hüküm ve Koşullar, bunlardan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan her türlü yükümlülük, hak ve talep, bu Hüküm ve Koşullar kapsamındaki akitlerin geçerli bir şekilde yapılmasına ilişkin her türlü husus ve bunlarda yapılan her türlü değişiklik dâhil olmak üzere, yasal dayanaklarına (örneğin, sözleşme, haksız fiil veya başka bir şekilde) bakılmaksızın, kanunlar ihtilafı hükümleri hariç olmak üzere, münhasıran Kosta Rika kanunlarına tabi olacak ve bu kanunlara göre yorumlanacak ve olası ihtilaflarda San Jose, Kosta Rika'da bulunan mahkemeler münhasır yargı yetkisine sahip olacaktır. WCP Katılımcısının 593/2008 sayılı Yönetmelik (EC) anlamında bir tüketici olduğu durumlarda, yani WCP Katılımcısının işi veya mesleki faaliyetlerinin dışında sayılabilecek bir amaç için Programa kayıt yaptırarak bu Hüküm ve Koşulları kabul ettiği durumlarda, yukarıda belirtilen geçerli hukuk seçimi, WCP Katılımcısını, WCP Katılımcısının mutat ikametgahının bulunduğu ülkenin hukukunda sözleşmeyle istisna edilemeyen hükümler ile sağlanan güvenceden mahrum bırakma sonucunu doğuramaz. Yalnızca böyle bir durumda WCP Katılımcıları mutat ikametgahlarının bulunduğu yerdeki mahkemelerde dava açma hakkına sahip olacaktır.

Meme Uyumum