Rättsligt

Användarvillkor

Introduktion

Välkommen till miafemtech.com/sv, kallad “Webbplatsen”. ESTABLISHMENT LABS Holdings Inc. (kallat ”ESTABLISHMENT LABS”, ”vi”, ”oss” eller ”vår/vårt/våra”, i förekommande fall) ger dig tillgång till Webbplatsen i enlighet med de allmänna villkoren i föreliggande användaravtal (”Avtalet”). Läs detta Avtal noggrant. Åtkomst till eller användning av Webbplatsen innebär att du, utan begränsningar, samtycker till att vara bunden av detta Avtal. Om du inte samtycker till att följa och vara bunden av detta Avtal får du inte åtkomst, använda eller ladda ner material från denna Webbplats.

Om du är befintlig kund eller leverantör till ESTABLISHMENT LABS ska du observera att föreliggande villkor inte är avsedda att ersätta eller ändra dem i ditt kund- eller leverantörsavtal. I händelse av inkonsekvens kommer villkoren i ditt skriftliga avtal att ha företräde framför de som finns häri. Alla ESTABLISHMENT LABS produkter och tjänster kan också vara föremål för separata villkor som styr deras användning.

ESTABLISHMENT LABS förbehåller sig rätten att uppdatera eller modifiera detta avtal när som helst utan föregående meddelande. Din användning av den här Webbplats efter en sådan förändring utgör ditt samtycke till att följa och bindas av föreliggande Avtal. Därför uppmuntrar vi dig att granska detta Avtal varje gång du använder denna Webbplats. Detta Avtal reviderades senast den 7 februari 2023.

Webbplatsens tillgänglighet och internationella användare

Webbplatsen administreras av ESTABLISHMENT LABS Holdings Inc., och dess innehåll (”Innehållet”) är utformat för att följa tillämpliga lokala lagar och förordningar. Tillgång till Webbplatsen och innehållet kanske inte är lagligt av vissa personer eller i vissa länder. Om du besöker denna Webbplats utanför USA gör du det på egen risk och ansvarar för att lagarna i din jurisdiktion följs. Material som publiceras på denna Webbplats kan hänvisa till produkter eller tjänster som inte är tillgängliga i ditt land. Kontakta ditt lokala ESTABLISHMENT LABS-kontor för mer information. Dessutom ger ESTABLISHMENT LABS inga utfästelser om att materialet på Webbplatsen är lämpligt eller tillgängligt för användning på andra platser utanför USA och tillgång till dem från länder där dess innehåll är olagligt är förbjuden. Du bör inte tolka någonting på Webbplatsen som en kampanj eller uppmaning för någon produkt eller för användning av någon produkt som inte är godkänd av lagar och förordningar i det land där du befinner dig.

Den här Webbplatsen är ingen källa för medicinsk rådgivning

Innehållet på den här Webbplatsen presenteras i sammanfattande form, är av generell art och tillhandahålls endast för upplysande ändamål. Det är vare sig avsett eller rekommenderat som ersättning för professionell medicinsk rådgivning. Du bör inte använda innehållet på denna Webbplats för att diagnostisera ett hälso-/konditionsproblem eller sjukdom, eller som en rekommendation. Sök alltid råd från din läkare eller annan kvalificerad vårdgivare angående något medicinskt tillstånd eller behandling. Ingenting på denna Webbplats är avsett att vara för medicinsk rådgivning. Ignorera aldrig medicinsk rådgivning eller dröja med att söka det på grund av något du har läst på denna Webbplats.

Upphovsrättsmeddelande och begränsning av användning

Material på denna Webbplats ska inte användas, förutom i det sfyte som uttryckligen godkänts av detta Avtal. Allt innehåll på Webbplatsen, inklusive urval, arrangemang och utformning av innehållet ägs antingen av ESTABLISHMENT LABS eller dess licensgivare och skyddas av upphovsrätt och andra immateriella lagar, inklusive sui generis-rättigheterna relaterade till skydd av databaser. Du får inte modifiera, kopiera, reproducera, återpublicera, ladda upp, posta, överföra eller distribuera på något sätt något innehåll, helt eller delvis, inklusive kod och programvara. Du får endast ladda ner innehållet från Webbplatsen för ditt eget personliga, icke-kommersiella bruk, förutsatt att innehållet inte modifieras på något sätt, att du bevarar alla upphovsrättsmeddelanden och andra meddelanden om skyddad egendom intakta samt inkluderar frasen ”Används med tillåtelse av ESTABLISHMENT LABS” när du visar eller i övrigt använder Innehållet.

Förfaranden för påstådd upphovsrättskränkning

Vi respekterar andras immateriella rättigheter och vi ber dig att göra detsamma. Om du anser att ditt arbete har kopierats på ett sätt som utgör upphovsrättskränkning bör du uppge följande information till vår avdelning för juridik och efterlevnad (e-post: LEGAL@ESTABLISHMENTLABS.COM) med följande information:

  • en elektronisk eller fysisk signatur av den person som godkänts att agera åt ägaren av upphovsrättsintressena,
  • Recuperando datos. Espere unos segundos e intente cortar o copiar de nuevo.
  • en beskrivning av var det påstådda kränkande material återfinns på sidan,
  • din adress, ditt telefonnummer och din e-postadress,
  • ett meddelande från dig om att du har god tro att den bestridda användningen inte är godkänd av upphovsrättsägaren, dess ombud eller lagen,
  • ett meddelande från dig, som utfärdats på heder och samvete, att ovanstående information i ditt meddelande är korrekt och att du är upphovsrättsinnehavare eller vederbörligen befullmäktigade att agera åt upphovsrättsägaren.

Varumärkesmeddelande

Alla varumärken, servicemärken och logotyper som visas på denna Webbplats (”Varumärket/-märkena”) är registrerade och oregistrerade varumärken som tillhör ESTABLISHMENT LABS, dess dotterbolag eller tredje part. Ingenting på den här Webbplatsen bör underförstått tolkas som ett beviljande, estoppel eller övrigt, av någon licens eller rättighet i eller till varumärkena utan uttryckligt skriftligt tillstånd från ESTABLISHMENT LABS eller gällande tredje part. Förutom vad som uttryckligen anges i detta Avtal är all användning av varumärkena som finns på Webbplatsen strängt förbjuden. Observera att namnen på företagen och produkterna som nämns på denna Webbplats kan vara varumärken som tillhör deras respektive ägare. En komplett lista över ESTABLISHMENT LABS varumärken för varje rörelsesegment finns nedan.

ESTABLISHMENT LABS varumärken

Offentlig och icke-begärd information

Denna Webbplats kan ge möjligheter att ge ESTABLISHMENT LABS feedback angående denna Webbplats och våra produkter och andra oönskade inlämningar (sammantaget ”Icke-begärd information”). Du får endast tillhandahålla icke-begärd information som uppfyller kraven i dessa Villkor. ESTABLISHMENT LABS och dess anställda accepterar eller överväger inte andra icke-begärda idéer, inklusive idéer för nya reklamkampanjer, nya kampanjer, nya produkter eller teknologier, processer, material, marknadsföringsplaner eller nya produktnamn. Skicka inga kreativa konstverk, prover, demos eller andra verk. Det enda syftet med denna policy är att undvika potentiella missförstånd eller tvister när ESTABLISHMENT LABS produkter eller marknadsföringsstrategier kan likna idéer som skickats till ESTABLISHMENT LABS. Så, förutom under de omständigheter som beskrivs ovan avseende patenterade idéer eller de som du har lämnat in en patentansökan för, skicka inte dina icke-begärda idéer till ESTABLISHMENT LABS eller någon på ESTABLISHMENT LABS.

Om du trots vår uppmaning att inte skicka oss dina idéer och ditt material ändå skickar in dem, och i händelse av att du publicerar Offentlig information på vår Webbplats, kommer all sådan Offentlig information och all sådan icke-begärd information att anses vara ICKE-KONFIDENTIELL och ICKE-SKYDDAD, och ESTABLISHMENT LABS och dess närstående bolag kan fritt använda sådan information för samtliga ändamål och på vilket sätt som helst.

Den här Webbplatsen kan erbjuda möjligheter att lägga upp information till offentliga områden på Webbplatsen, såsom anslagstavlor (sammantaget ”Offentliga områden”) eller att skicka kommentarer och feedback (all sådan information som tillhandahålls, ”Offentlig information”). Även om ESTABLISHMENT LABS ibland kan bevaka eller granska den information som publicerats i de Offentliga områdena på Webbplatsen har ESTABLISHMENT LABS ingen skyldighet att göra det och påtar sig inget ansvar eller någon skyldighet till följd av innehållet i sådana Offentliga områden eller på Webbplatsen generellt för något fel, något förtal, baktal, utelämnande, falska uppgifter, obscent innehåll, pornografi, stötande innehåll, farligt innehåll eller felaktigt innehåll på Webbplatsen. Du är förbjuden att lägga upp eller överföra något olagligt, hotfullt, ärekränkande, ärekränkande, obscent, inflammatoriskt, pornografiskt eller profant material eller något material som kan utgöra eller uppmuntra beteende som skulle anses vara ett brott, ge upphov till civilrättsligt ansvar eller på annat sätt bryta mot lagen. ESTABLISHMENT LABS kommer att samarbeta fullt ut med alla brottsbekämpande myndigheter eller domstolsbeslut som begär eller uppmanar ESTABLISHMENT LABS att upplysa om identiteten på någon som lägger upp sådant material.

Barn under 18 år får inte skicka in någon Offentlig information eller icke-begärd information som innehåller personligt identifierbara uppgifter.

Länkar till andra webbplatser

Detta Avtal gäller endast denna Webbplats. Den här Webbplatsen kan framställa eller innehålla hänvisningar eller länkar till andra av ESTABLISHMENT LABS-webbplatser (”ESTABLISHMENT LABS andra sidor”). Observera att andra ESTABLISHMENT LABS-webbplatser styrs av deras specifika villkor och sekretesspolicyer. Vi rekommenderar att du noggrant läser dessa dokument när du går in på de andra av ESTABLISHMENT LABS Webbplatser.

Ingen kopiering tillåten

Delar av den här Webbplats är skyddade av upphovsrätt, varumärkesinnehåll, varumärken, illojal konkurrens och andra lagar och får inte kopieras eller imiteras helt eller delvis på något sätt, inklusive men inte begränsat till, användning av kopiering, djuplänkning, eller speglar. Inget av innehållet för vår Webbplats får återsändas utan uttryckligt skriftligt medgivande från ESTABLISHMENT LABS. Om du är intresserad av att länka till vår Webbplats ska du kontakta oss för mer information.

Hantering av annonsörer

Din kommunikation eller affärsverksamhet med, eller ditt deltagande i kampanjer för, annonsörer på eller via Webbplatsen, inklusive betalning och leverans av relaterade varor eller tjänster och andra villkor, garantier eller utfästelser med anknytning till sådana verksamheter sker endast mellan dig och sådan annonsör. Du samtycker till att vi varken är ansvariga eller ska vara ansvariga för förlust eller skada av något slag som uppstår till följd av sådana affärer eller som ett resultat av en sådan annonsörs närvaro på Sidan.

Kontoregistrering

Vissa av funktionerna på denna Webbplats kan kräva att ett konto skapas hos oss. Besökare kommer som en del av registreringsprocessen att välja ett användarnamn och lösenord, tillsammans med registreringsinformation, som måste vara korrekt och uppdaterad. Du får inte välja eller använda ett användarnamn på en annan person med avsikt att utge dig för att vara den personen eller använda ett användarnamn där en annan person har rättigheter utan sådan persons godkännande. Underlåtenhet att följa ovanstående kommer att utgöra ett brott mot detta Avtal, vilket kan leda till omedelbar uppsägning av ditt konto. Du samtycker till att vidta rimliga åtgärder för att skydda ditt lösenords säkerhet.

Du är ansvarig för all användning eller aktivitet på ditt konto, inklusive användning av kontot av tredje part som är auktoriserad av dig att använda ditt användarnamn och lösenord. Du ska informera ESTABLISHMENT LABS om känd eller misstänkt användning av ditt konto, eller känt eller misstänkt säkerhetsbrott, inklusive förlust, stöld eller obehörigt yppande av ditt lösenord eller andra relevanta registreringsdetaljer som uppgetts.

Sidans sekretessmeddelande

Vårt sekretessmeddelande är tillgängligt på den här Webbplatsen, och genom att gå in på Webbplatsen samtycker du till att bindas juridiskt av sekretesspolicyn. Sekretesspolicyn i sin helhet införlivas härmed i detta Avtal genom referens. Du kan läsa vår sekretesspolicy om du klickar här.

Friskrivningsklausul om garantier

Webbplatsen och innehållet tillhandahålls ”i befintligt skick”, ”som tillgängligt”, utan garantier av något slag. Det kan finnas förseningar, utelämnanden eller felaktigheter i innehållet och på Webbplatsen. ESTABLISHMENT LABS och dess dotterbolag garanterar inte riktighet, fullständighet, aktualitet, icke-intrång, titel, säljbarhet eller lämplighet för ett visst syfte av innehållet eller själva Webbplatsen, och vi frånsäger oss härmed alla sådana uttryckliga eller underförstådda garantier. ESTABLISHMENT LABS representerar eller garanterar inte att innehållet på denna Webbplats är fritt från virus, maskar eller annan kod som kan uppvisa kontaminerande eller destruktiva egenskaper. Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter uteslutning av vissa garantier, kanske dessa undantag inte gäller dig.

Ansvarsbegränsning

Din användning av denna Webbplats sker på egen risk. ESTABLISHMENT LABS, dess dotterbolag eller någon av deras respektive styrelseledamöter, tjänstemän, anställda eller agenter ska under inga omständigheter hållas ansvariga för direkta eller indirekta förluster eller skador som uppstår till följd av eller i samband med din användning av eller oförmåga att använda denna Webbplats, eller ditt beroende av något innehåll. Denna ansvarsbegränsning gäller alla förluster och skador av något slag, oavsett om det är direkt eller indirekt, allmänt, speciellt, tillfälligt, följdriktigt, exemplariskt eller på annat sätt, inklusive utan begränsning, förlust av data, intäkter eller vinster. Denna ansvarsbegränsning gäller oavsett om det påstådda ansvaret är baserat på kontrakt, vårdslöshet, skadeståndsansvar, strikt ansvar eller någon annan grund och även om en auktoriserad representant för ESTABLISHMENT LABS eller dess dotterbolag har informerats om eller borde ha känt till möjligheten av sådant.

Vissa länder tillåter inte uteslutning av skadestånd eller ansvarsbegränsning enligt ovan, så denna ansvarsbegränsning kanske inte gäller dig. Om någon del av denna ansvarsbegränsning visar sig vara ogiltig eller omöjlig att verkställa av någon anledning, ska det sammanlagda ansvaret för ESTABLISHMENT LABS och/eller dess dotterbolag under sådana omständigheter inte överstiga ett hundra (100 USD) amerikanska dollar sammanlagt. Om det fastställs att någon kompensation nedan har misslyckats med sitt väsentliga syfte, ska alla ansvarsbegränsningar, friskrivningar och undantag från garantier och skador som anges i detta avtal fortsätta att gälla.

Framåtsyftande meddelanden

Denna Webbplats kan från tid till annan innehålla vissa framåtblickande uttalanden om ESTABLISHMENT LABS prestanda, inklusive framtida intäkter, produkter och intäkter, eller händelser eller utvecklingar som ESTABLISHMENT LABS räknar med att inträffa eller förväntar sig att inträffa i framtiden. Alla sådana uttalanden är baserade på nuvarande förväntningar från ESTABLISHMENT LABS och involverar ett antal affärsrisker och osäkerhetsfaktorer. Faktiska resultat kan avvika väsentligt från förväntade resultat som beskrivs, antyds eller projiceras i framåtblickande uttalanden. Faktorer som kan orsaka att verkliga resultat i omfattande grad varierar från framåtsyftande meddelanden omfattar, men är inte begränsade till: konkurrensfaktorer, prissättning och belastning på marknadsandelar, ovisshet om rättsprocesser, ESTABLISHMENT LABS förmåga att uppnå försäljnings- och intäktsprognoser, som bygger på försäljningsvolym och produktblandningsantaganden, för att uppnå sina besparingsmål och för att uppnå förväntade synergier och andra besparingar i anslutning med förvärv, förändringar av regionala, nationella eller utländska ekonomiska förhållanden, ökade energipriser: fluktuationer i kostnader och tillgänglighet eller råmaterial och ESTABLISHMENT LABS förmåga att upprätthålla önskade leverantörsupplägg och relationer, förändringar av räntor eller valutakurser, förseningar av produktlanseringar, och förändringar av sjukvårdsförordningar eller andra statliga förordningar, samt andra faktorer som diskuteras på den här Webbplatsen i ESTABLISHMENT LABS filarkiv hos den amerikanska börs- och värdepappersinspektionen. Vi har inte för avsikt att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden.

Ersättning

Om någon rättslig åtgärd vidtas till följd av (i) din användning av innehållet eller Webbplatsen, inklusive ditt brott mot föreliggande Avtal eller (ii) någon icke-begärd information som uppgetts av dig, samtycker du till att försvara, ersätta och hålla skadelösa samt betala rimliga advokat- och redovisningskostnader utan någon begränsning påförd av ESTABLISHMENT LABS, dess närstående bolag, dess och deras direktörer, tjänstemän, medarbetare, ombud, investerare eller licensutgivare. ESTABLISHMENT LABS ska omedelbart meddela dig om sådana anspråk, stämningar eller förfaranden. ESTABLISHMENT LABS ska ha rätt att, på eget val och bekostnad, delta i försvaret och/eller regleringen av varje anspråk eller åtgärd, eller att överta det exklusiva försvaret och kontrollen av alla frågor som annars är föremål för gottgörelse av dig utan att befria dig från dina ersättningsförpliktelser. Under inga omständigheter ska du förlika i någon rättegång eller anspråk som ålägger ESTABLISHMENT LABS något ansvar eller andra skyldigheter utan dess skriftliga medgivande i förväg.

Allmänt

Du ansvarar för att skaffa och underhålla all telefon, datorhårdvara och annan utrustning som behövs för åtkomst till och användning av Webbplatsen och alla avgifter relaterade till detta. ESTABLISHMENT LABS förbehåller sig rätten att ändra eller ta bort material från denna Webbplats när som helst. Denna Webbplats kontrolleras och drivs av ESTABLISHMENT LABS Holdings Inc. från dess kontor i Costa Rica. Alla anspråk som rör, och användningen av, denna Webbplats regleras av lagarna i Costa Rica. När du använder denna Webbplats samtycker du till personlig jurisdiktion i Costa Rica för alla åtgärder som uppstår på grund av eller relaterade till denna Webbplats eller din användning av denna Webbplats. Sådana domstolar ska ha exklusiv jurisdiktion över alla sådana åtgärder. Förenta nationernas konvention om kontakter för internationell försäljning av varor gäller inte detta Avtal.

Detta Avtal utgör hela avtalet mellan dig och ESTABLISHMENT LABS med avseende på din åtkomst till och/eller användning av denna Webbplats. Alla anspråk som uppstår i samband med din användning av Webbplatsen eller något innehåll måste väckas inom ett (1) år från datumet för händelsen som gav upphov till sådan åtgärd. Alla bestämmelser i detta Avtal som hänför sig till gottgörelse, friskrivning från garantier, begränsning av ansvar och äganderätter ska fortsätta att gälla efter uppsägningen av detta avtal oavsett anledning. Om någon bestämmelse i detta Avtal är ogiltig eller omöjlig att verkställa, kommer de återstående bestämmelserna att fortsätta med full kraft och effekt, och den ogiltiga eller icke verkställbara bestämmelsen kommer att anses ersatt av en giltig verkställbar bestämmelse som nära överensstämmer med syftet med den ursprungliga bestämmelsen. Underlåtenhet av oss att utöva eller upprätthålla någon rättighet eller bestämmelse enligt detta Avtal ska inte utgöra ett avstående från sådan rätt eller bestämmelse. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri förbehålls härmed.


  1. Den informationen som tillhandahålls är endast avsedd för informations- och utbildningsändamål. Innehållet häri är inte avsett att ersätta konsultation med en läkare. Mia® är ännu inte kommersiellt tillgänglig i USA.
  2. De uttalanden och åsikter som presenteras här är tillämpliga på varje individ. Resultaten kommer att variera och kanske inte är representativa för andras erfarenheter. Alla uttalanden tillhandahålls frivilligt och betalas inte, och de försågs inte heller med gratis produkter, tjänster eller några förmåner i utbyte mot nämnda uttalanden. Uttalandena är representativa för patientens erfarenhet. De exakta resultaten och erfarenheterna kommer att vara unika och individuella för varje patient.
My Breast Harmony